AKTIEAVANCEBESKATNING

Aktieavanceskat er den skat, man betaler af gevinster og tab ved afståelse af aktier. Aktieavance/tab bliver beskattet som aktieindkomst. Når en person eller et selskab og andre skattepligtige enheder ejer aktier og andre værdipapirer omfattet af aktieavancebeskatningsloven, er udgangspunktet, at der sker beskatning både af det løbende afkast (udbytte) og ved afståelse.

FALK HANSEN advokater har de senere år bistået med førelse af en række skattesager for personer, der har deltaget i aktieoptionsprogrammer i internationale virksomheder, hvor de pågældende er ansat. Der har været – og er fortsat – udfordringer i forhold til indberetninger til de danske skattemyndigheder i relation til sådanne aktieoptionsprogrammer.

Skattemyndighederne har rejst en række sager, hvor de har modtaget oplysninger fra banker om større indsætninger på danske bankkonti, som relaterer sig til indtægter ved udnyttelse af aktieoptioner. Nogle af sagerne vedrører indkomstår, der ligger uden for den ordinære ansættelsesfrist, hvorfor Skattestyrelsen gennemfører ændringer med henvisning til reglerne om ekstraordinær genoptagelse i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5 ud fra et synspunkt om, at skatteyder har handlet groft uagtsomt ved den manglende selvangivelse af aktiegevinsterne.

FALK HANSEN advokater har opnået medhold i flere sager, hvor det er påvist, at den manglende selvangivelse ikke kan kvalificeres som grov uagtsom adfærd, hvorfor Skattestyrelsens forhøjelser er kendt ugyldige.

Gevinst eller tab ved afståelse af aktier og andre værdipapirer

Når en person eller et selskab og andre skattepligtige enheder ejer aktier og andre værdipapirer omfattet af aktieavancebeskatningsloven, er udgangspunktet, at der sker beskatning både af det løbende afkast (udbytte) og ved afståelse.

Udbytte beskattes efter retserhvervelsesprincippet, dvs. at aktionæren skal medtage udbyttet ved indkomstopgørelsen, når der er erhvervet endelig ret til det. Aktieudbytte beskattes på det tidspunkt, hvor udbyttet fastsættes (deklareres) ved selskabets generalforsamling. Hvis der er tale om aconto udbytte, beskattes det i udbetalingsåret.

Anvender aktionæren realisationsprincippet ved opgørelse af gevinst eller tab ved afståelse af aktier, indgår gevinst eller tab ved opgørelsen af skatteyderens skattepligtige indkomst, i det indkomstår, hvor afståelsen sker, jf. aktieavancebeskatningsloven § 23, stk. 1.

Anvender aktionæren lagerprincippet ved opgørelsen af gevinst eller tab ved afståelse af aktier, skal aktionæren hvert år beskattes af værdistigningerne. Aktionæren har tilsvarende fradrag for de værditab, der har været på aktierne i løbet af året. Har aktionæren købt aktier i løbet af året, træder købsprisen i stedet for værdien i begyndelsen af året, og når aktionæren afstår aktierne, træder salgsprisen i stedet for værdien ved udgangen af indkomståret, jf. aktieavancebeskatningsloven § 23, stk. 2.

Aktieavancebeskatning – Falk Hansen Advokater

Kontakt FALK HANSEN advokater

Du kan kontakte FALK HANSEN advokater og aftale et uforpligtende møde for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med din skattesag.