Aktionærlån

Har Skattestyrelsen rejst en sag vedrørende et aktionærlån, tilbyder FALK HANSEN advokater professionel og kompetent hjælp til dialogen med Skattestyrelsen og eventuel efterfølgende behandling af sagen ved Landsskatteretten og ved domstolene. FALK HANSEN advokater fører for indeværende nogle principielle domstolssager vedrørende adgangen til skattemæssig ”reparation” af ulovlige aktionærlån.

Vi har mange års erfaring med håndtering af sager inden for dette område, så tag trygt kontakt til os og få en hurtig vurdering af din sag.

Aktionærlånsbeskatning – ulovlige aktionærlån

Folketinget indførte med virkning fra den 14. august 2012 en værnsbestemmelse i ligningslovens § 16 E om beskatning af ulovlige aktionærlån. Den skærpede beskatning blev indført som følge af, at SKATs undersøgelser og indsatsprojekter havde vist, at optagelse af ulovlige aktionærlån ofte anvendes til finansiering af privatforbrug. De ulovlige aktionærlån træder reelt i stedet for løn eller udbytte, fordi det ikke har været hensigten at tilbagebetale lånene.

Hensigten var derfor at beskatte aktionærlån allerede ved optagelsen af lånet, således at der ikke opnås en skattemæssig fordel ved at omdøbe sådanne hævninger, der reelt er løn eller udbytte, til lån.

Den skattemæssige betydning

Der blev med lovændringen indført beskatning ved optagelse af aktionærlån, idet aktionærlånene dermed skattemæssigt sidestilles med løn eller udbytte. Det betyder i praksis, at hvis man som hovedaktionær hæver et beløb, skal der straks ske beskatning heraf. Man har dermed fjernet incitamentet til at optage aktionærlån i stedet for at udbetale skattepligtig løn eller udbytte. Målgruppen for beskatningen er først og fremmest personer, der kan udnytte deres bestemmende indflydelse til at vælge, om løn eller udbytte skal udbetales i form af skattefri lån.

Efterfølgende praksis

Der har siden lovændringen verseret en række sager omhandlende forståelsen og rækkevidden af bestemmelsen i ligningslovens § 16 E. Landsskatteretten har fundamenteret en relativ restriktiv praksis på området, og der verserer for indeværende en række prøvesager ved domstolene.

Vestre Landsret har ved to domme afsagt i 2021 (offentliggjort i SKM2021.422.VLR og U.2022.272V) fastslået, at der er hjemmel i ligningslovens § 16 E til at gennemføre beskatning i situationer, hvor beskatningen fører til, at den involverede skatteyder reelt bliver dobbeltbeskattet og i nogen tilfælde ender med en effektiv beskatning på langt mere end 100 %.

De omtalte domme er anket og verserer for indeværende ved Højesteret, og det bliver selvsagt spændende at følge, om Højesteret deler landsrettens opfattelse.

Aktionærlån – Falk Hansen Advokater

Lån optaget som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition

Det fremgår af ordlyden i bestemmelsen i Ligningslovens § 16 E, at loven ikke omfatter ”lån, der ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition”.

FALK HANSEN advokater fører i øjeblikket en principiel sag om rækkevidden af denne i praksis meget relevante undtagelse fra beskatning.

FALK HANSEN advokater fik således ved en afgørelse afsagt af Landsskatteretten den 13. juni 2019 hjemvist en sag til fornyet behandling ved Skattestyrelsen, hvor Skattestyrelsen tidligere havde dobbeltbeskattet en klient af en række udbetalinger fra klientens selskab efter ligningslovens § 16 E, som dokumenterbart alene var medgået til at dække sædvanlige rejseudlæg i forbindelse med konsulentopgaver. Sagen, der vedrører indkomståret 2014, er fortsat verserende og forventes afsluttet i løbet af 2022.

Reparation af ulovlige aktionærlån

Skattestyrelsen accepterer i visse tilfælde, at skatteyder kan foretage dispositioner, som kan imødegå, at skatteyderen ender med dobbeltbeskatning. SKAT udsendte i 2014 et styresignal offentliggjort i SKM2014.825.SKAT, hvor SKAT forholdt sig til en række tvivlsspørgsmål, som var opstået omkring rækkevidden af ligningslovens § 16 E.

Derudover redegjorde SKAT for forskellige reparationsmuligheder – herunder muligheden for betalingskorrektion efter ligningslovens § 2, stk. 5. SKAT anførte i styresignalet følgende om muligheden for reparation ved udlodning af fordringen til hovedaktionæren eller overførsel af fordringen som løn:

”Hvis fordringen selskabsretligt udloddes til den ansatte hovedaktionær, er der således ikke skatteretligt udloddet en fordring. Den ansatte hovedaktionær er derfor ikke skattepligtig af en selskabsretlig udlodning af fordringen.

Hvis den ansatte hovedaktionær selskabsretligt udlodder fordringen til sig selv, bliver han derfor kun beskattet af lånebeløbet én gang. Det er dog en betingelse, at der selskabsretligt kan ske udlodning af fordringen og at selskabet iagttager de almindelige bestemmelser om udlodning af andre aktiver end likvider.

Det samme gælder, hvis fordringen overføres til den ansatte hovedaktionær som løn.”

Erhvervsstyrelsen udsendte den 8. september 2017 udsendt et notat, der blev udarbejdet i samarbejde med SKAT, hvor man nærmere har beskrevet Erhvervsstyrelsens opfattelse af, hvordan man ”reparerer” ulovlige aktionærlån ved udlodning af en fordring som udbytte eller overførelse som løn til kapitalejeren – uden at kapitalejeren er skattepligtig heraf.

FALK HANSEN advokater fører for indeværende flere principielle domstolssager omkring adgangen til en sådan skattefri ”reparation” af ulovlige aktionærlån. FALK HANSEN advokater har allerede opnået medhold i to sager, hvor Skatteministeriet før hovedforhandlingen har taget bekræftende til genmæle og dermed accepteret, at de gennemførte udlodninger af henholdsvis en fordring og lønoverførelser var gennemført på en sådan måde, at de involverede skatteydere undgik den hårde dobbeltbeskatning.

Man kan i øvrigt læse mere om de selskabsretlige konsekvenser af ulovlige aktionærlån på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Omgørelse

FALK HANSEN advokater fører en principiel sag ved Retten i Aarhus om muligheden for at få tilladelse til såkaldt omgørelse af et ulovligt aktionærlån efter bestemmelsen i skatteforvaltningslovens § 29. Der forventes dom i sagen i august 2022.

Strafferetlige konsekvenser

Skattemyndighederne rejser i en række situationer afledte straffesager i kølvandet på forhøjelser efter Ligningslovens § 16 E. Det betyder, at den implicerede skatteyder udover skattesagen med risiko for dobbeltbeskatning til følge risikerer at blive mødt med en supplerende straffesag. En række skatteydere har fået større bøder på den konto og enkelte er idømt fængselsstraffe.

Kontakt FALK HANSEN advokater

Hvis du har spørgsmål til en verserende skattesag og/eller straffesag om ulovlige aktionærlån omfattet af ligningslovens § 16 E, er du meget velkommen til at kontakte os. Vi kan bistå dig i dialogen med Skattestyrelsen og ved en eventuel efterfølgende behandling af sagen ved Landsskatteretten og ved domstolene. FALK HANSEN advokater har med succes ført og vundet en lang række sager inden for dette område.