BEFORDRINGSFRADRAG OG KØRSELSGODTGØRELSE

Har Skattestyrelsen rejst tvivl om overholdelse af betingelserne for befordringsfradrag eller skattefri kørselsgodtgørelse, tilbyder FALK HANSEN advokater professionel og kompetent hjælp til dialogen med Skattestyrelsen og eventuel efterfølgende behandling af sagen ved Landsskatteretten, eller et skatteankenævn og ved domstolene.

Vi har mange års erfaring med håndtering af sager inden for dette område, så tag trygt kontakt til os og få en hurtig vurdering af din sag.

Fradrag for befordring mellem bopæl og arbejdsplads

Transport mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads er som udgangspunkt ikke fradragsberettiget, idet denne type transport betragtes som værende af privat karakter.

Modifikationen hertil er reglen om det standardiserede fradrag i ligningslovens § 9 C, hvorefter alle skattepligtige, der befordrer sig mellem hjem og arbejdsplads, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan foretage et standardiseret befordringsfradrag i form af et normalfradrag.

Hvornår kan du få befordringsfradrag?

Du kan få befordringsfradrag, hvis du har mere end 24 km til og fra arbejde (over 12 km hver vej).

Du får fradrag for de dage, du reelt kører til og fra arbejde (altså ikke hjemmearbejdsdage, kursusdage, sygedage, orlov mv.).

Du kan få befordringsfradrag ved alle typer lønnet arbejde, du betaler AM-bidrag af. Det gælder eksempelvis også studiejob, lønnet praktik og løntilskudsjob.

Befordringsfradrag udbetales ikke, men indregnes i din årsopgørelse, som et såkaldt ligningsmæssigt fradrag. Fradragets værdi er ca. 26 %, så hvis dit befordringsfradrag er 1.000 kr., sparer du ca. 260 kr. i skat. Du indtaster selv din kørsel i TastSelv. Guide til beregning og indberetning findes på skat.dk.

Normalfradraget beregnes udelukkende på grundlag af den normale transportvej ved bilkørsel mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads.

Det er altså uden betydning, hvorledes befordringen sker og hvilken faktisk strækning, der tilbagelægges.

Befordringen kan ske i egen bil, med offentlige transportmidler eller på cykel mv, og man er også berettiget til befordringsfradrag ved samkørsel.

Befordringsfradrag – Falk Hansen advokater

Hvornår kan du ikke få befordringsfradrag?

Du kan ikke få befordringsfradrag, hvis:

  • Din arbejdsgiver betaler transporten
  • Du har fri bil til rådighed (firmabil)
  • Du kører til og fra dit studie, da SU ikke tæller som løn
  • Du kører til og fra ulønnet praktik

Fradrag for udgifter til benyttelse af Storebæltsbroen og Øresundsbroen

Du kan få fradrag for passage af Storebæltsbroen og Øresundsbroen. Ved passage af Storebæltsbroen er fradraget 110 kr. pr. passage ved benyttelse af bil eller motorcykel og 15 kr. pr. passage ved brug af kollektiv trafik. Ved passage af Øresundsbroen er fradraget 50 kr. pr. passage ved benyttelse af bil eller motorcykel og 8 kr. pr. passage ved brug af kollektiv trafik.

Passagerne skal kunne dokumenteres.

Ved samkørsel i bil eller på motorcykel kan fradrag alene foretages af den af de samkørende, som har afholdt udgiften.

Meget lange afstande

Hvis du har befordring over meget lange afstande, er der skærpede krav til, at du kan dokumentere dit befordringsfradrag over Skattestyrelsen. Du skal således kunne fremlægge eksempelvis brændstofkvitteringer eller udførligt kørselsregnskab, for at overbevise Skattestyrelsen om, at kørslen rent faktisk har fundet sted, hvis du f.eks. har bopæl i Aalborg og arbejdsplads i København.

Benytter du færge eller fly på en del af eller hele vejen mellem hjem og arbejdsplads, kan du få fradrag for den faktisk dokumenterede udgift til færge eller fly. Dokumentation kan være flybilletter, færgebilletter, brændstofkvitteringer mv.

Foregår transporten ind og ud af EU, kan stempler i passet bruges som dokumentation for, hvordan transporten er foregået.

Skattefri kørselsgodtgørelse

Som erhvervsdrivende kan du vælge at udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til dine medarbejdere for erhvervsmæssig kørsel efter nogle faste satser. Kørselsgodtgørelsen dækker udgifter til bilen, eksempelvis benzin, vedligeholdelse, vægtafgift, afskrivning, finansiering og forsikring. Reglerne fremgår af ligningslovens § 9 B.

Erhvervsmæssig kørsel er:

  • Kørsel mellem hjem og arbejdsplads i højst 60 dage inden for 12 måneder (60 dages-reglen).
  • Kørsel mellem arbejdspladser for samme arbejdsgiver i egen bil.
  • Kørsel inden for samme arbejdsplads i egen bil.

Al anden befordring er privat befordring.

Taksterne fastsættes årligt af Skatterådet og kan findes på skat.dk. I 2022 er satsen ved kørsel i bil eller motorcykel indtil 20.000 km årligt 3,51 kr./km. Efter 20.000 km falder satsen til 1.98 kr./km.

Både danske og udenlandske arbejdsgivere kan udbetale skattefri kørselsgodtgørelse. Kører medarbejderen i udlandet, gælder de samme regler som ved kørsel i Danmark.

Skattefri kørselsgodtgørelse omfatter ikke udgifter til færgebilletter, motorvejs- eller broafgifter og udgifter til parkering på grund af arbejdet. Derfor kan du vælge at betale udgifterne som udlæg efter regning. Det er et krav, at medarbejderen afleverer originalbilag til dig.

Du skal indberette den skattefri kørselsgodtgørelse til Skattestyrelsen via eIndkomst.

Kontakt FALK HANSEN advokater

Har Skattestyrelsen rejst en sag vedrørende dit indberettede befordringsfradrag eller din skattefri kørselsgodtgørelse, råder vi dig til at kontakte os, så vi kan bistå dig i dialogen med Skattestyrelsen og en eventuel efterfølgende behandling af sagen ved Landsskatteretten, eller et skatteankenævn og ved domstolene. FALK HANSEN advokater har med succes ført og vundet en lang række sager på dette område.