FAMILIELÅN, GAVER OG KONTANTINDSÆTTELSER

Har Skattestyrelsen rejst en sag vedrørende forhøjelse af din skattepligtige indkomst i forbindelse med overførsler eller kontantindsættelser på din bankkonto, tilbyder FALK HANSEN advokater professionel og kompetent hjælp til dialogen med Skattestyrelsen og eventuel efterfølgende behandling af sagen ved Landsskatteretten, eller et skatteankenævn og ved domstolene. Vi har mange års erfaring med håndtering af sager inden for dette område, så tag trygt kontakt til os og få en hurtig vurdering af din sag.

Familielån

Det er ikke usædvanligt, at forældre låner penge til deres børn – eller omvendt.

Årsagen til de mange familielån er som oftest, at långiveren ønsker at give låntageren en økonomisk håndsrækning på lempelige vilkår. Langt de fleste familielån er således rentefri, ligesom låntageren ikke betaler stiftelsesprovision eller andre af de omkostninger, der normalt er forbundet med at låne penge i et pengeinstitut.

Der er intet til hinder for, at et rentefrit familielån kan anvendes som alternativ til et arveforskud eller en kontant gave. Tværtimod kan man ligefrem udskyde – eller helt undgå – betaling af gave- eller arveafgift (boafgift) på den måde. Det er blot vigtigt at være opmærksom på kravet om, at långiveren i princippet skal kunne kræve gælden indfriet på anfordring. I modsætning til gaver og arveforskud må låntager derfor acceptere, at der består en – muligvis kun teoretisk – risiko for, at långiver kræver lånet indfriet.

Om rentefrie lån skriver Skattestyrelsen følgende i Ligningsvejledningen: ”Den person, der rentefrit udlåner penge, skal normalt ikke som indtægt medtage et beløb svarende til den anslåede renteindtægt, der kunne være opnået ved udlån til anden side”. Omvendt har låntageren naturligvis ikke fradrag for noget, men skal heller ikke betale gaveafgift af den sparede renteudgift.

Der gælder særlige forhold, hvis parterne aftaler, at lånet ganske vist er rentefrit, men at låntager i stedet skal yde en modydelse af økonomisk værdi. Eksempelvis at reparere långivers bil eller passe dennes have. I så fald er långiver i princippet skattepligtig af værdien af denne modydelse, ligesom låntager kan have fradrag.

Parterne kan naturligvis frit aftale en eventuel rente på lånet. I så fald skal de blot selv huske at indberette de årlige renter til Skattestyrelsen.

I modsætning til rentefrihed kan parternes aftale om vilkårene for tilbagebetaling af lånet give skattemæssige problemer. Det er eksempelvis ikke tilrådeligt at aftale, at lånet skal afvikles over de efterfølgende 10 år i takt med, at låntager har penge til afdrag. I så fald kan der nemlig blive tale om gaveafgift (15 %) hos låntager af forskellen mellem lånebeløbet og kursværdien af långivers tilgodehavende. Hvis lånet er rentefrit, og gælden skal afvikles over 10 år, kan kursen meget vel være ganske lav. I så fald vil långiver i princippet opnå en kursgevinst ved afdrag på gælden, men denne kursgevinst beskattes efter praksis ikke. Risikoen er således kun den mulige gaveafgift hos låntager.

Det er ikke noget krav, at der udstedes et egentligt lånedokument, men praksis viser, at det er en god idé at gøre det allerede ved lånets udbetaling for at kunne dokumentere, at der er tale om et anfordringslån.

Der gælder ikke nogen grænse for, hvor stort et familielån kan være, men hvis der er tale om eksempelvis et millionlån, kan det ikke udelukkes, at Skattestyrelsen – hvis de bliver opmærksomme på mellemværendet – vil stille spørgsmål til dette.

Gaver

Giver du gaver over et bestemt beløb til din nærmeste familie, skal der betales gaveafgift, og du skal udfylde en blanket og sende den til Skattestyrelsen. Hvis du giver en gave under afgiftsgrænsen, skal hverken du eller modtageren gøre noget.

Arveforskud er også en gave.

I visse tilfælde skal et barns indtægt imidlertid beskattes hos forældrene. Det er tilfældet, hvor der er tale om indtægtsnydelser eller formueafkast, som barnet har modtaget som gave fra forældrene, jf. kildeskattelovens § 5, stk. 2.

Sådan indtægtsnydelse eller formueafkast skal beskattes hos giveren, hvis denne er fuldt skattepligtig her til landet på afkasttidspunktet. Tidspunktet for gavens ydelse er derimod ikke relevant i relation til spørgsmålet om skattepligt. Er giveren ikke fuldt skattepligtig her til landet på afkasttidspunktet, beskattes indtægten hos barnet.

Denne flytning af beskatningen af barnets indtægter skal kun ske indtil udløbet af det kalenderår, hvor barnet fylder 18 år eller indtil den dag, hvor barnet indgår ægteskab.

Stedforældre, adoptivforældre og plejeforældre sidestilles med forældre.

Formuegoder, der træder i stedet for gaver fra forældre mv., behandles på samme måde som selve gaven. Hvis barnet eksempelvis benytter en pengegave fra forældrene til køb af obligationer, skal afkastet af obligationerne beskattes hos forældrene.

Gaver mellem ægtefæller er afgiftsfrie.

I 2022 kan der afgiftsfrit gives gaver indtil 69.500 kr. til børn, stedbørn, børnebørn, forældre, stedforældre og bedsteforældre. Denne personkreds kaldes også ”gavekredsen”.

Forærer en forælder eksempelvis sit barn en gave på kr. 100.000 kr. i 2022, skal der betales 15% af 30.500 kr., det vil sige af den del af gaven, som overstiger 69.500 kr. Afgiftssatsen er 15%, når der ydes gaver inden for gavekredsen, bortset fra hvis gavemodtager er en stedforælder. Her er afgiftssatsen 36,25 %.

Kontantindsættelser

Hvis Skattestyrelsen bliver bekendt med, at der er overført eller indsat penge på din bankkonto, eksempelvis fra udlandet eller indsat i en bankautomat, så vil Skattestyrelsen muligvis kontakte dig, og bede dig redegøre for indsættelserne og fremsende dokumentation herfor.

Modtager du penge udover din normale indtægt, eller indsætter du penge i banken, så er det derfor altid en god idé at gemme dokumentation for ”indtægten”.

Skattestyrelsen vil i modsat fald kunne lave en skønsmæssig forhøjelse af din skattepligtige indkomst.

Kontakt FALK HANSEN advokater

Har Skattestyrelsen rejst en sag vedrørende skønsmæssig forhøjelse af din skattepligtige indkomst, råder vi dig til at kontakte os, så vi kan bistå dig i dialogen med Skattestyrelsen og ved en eventuel efterfølgende behandling af sagen ved Landsskatteretten, eller et skatteankenævn og ved domstolene. FALK HANSEN advokater har med succes ført og vundet en lang række sager inden for dette område.