FORMELLE FEJL BEGÅET AF SKATTEMYNDIGHEDERNE

Når Skattestyrelsen eller Motorstyrelsen træffer en afgørelse overfor en borger eller en virksomhed, har de pligt til at overholde de forvaltningsretlige krav til behørig sagsbehandling i forvaltningsloven og skatteforvaltningsloven. Det sker ikke sjældent, at skattemyndighederne overtræder de gældende sagsbehandlingsregler, og FALK HANSEN advokater har gennem de seneste 20 år opnået medhold i en række sager, hvor afgørelser er kendt ugyldige grundet sagsbehandlingsfejl.

Har skattemyndighederne rejst en sådan sag over for dig eller din virksomhed, er du meget velkommen til at kontakte os for vurdering af sagen, herunder spørgsmålet omkring hvorvidt myndigheden har overholdt de skatteprocessuelle regler. FALK HANSEN advokater har mange års erfaring med håndtering af sager inden for dette område, så tag trygt kontakt til os og få en hurtig og gratis vurdering af din sag.

I forvaltningsloven og skatteforvaltningsloven fremgår en række sagsbehandlingsregler, som Skatteforvaltningen skal iagttage, når der træffes en afgørelse overfor en borger eller en virksomhed.

Af de væsentligste regler kan nævnes officialprincippet (om sagens oplysning) og høringspligten, der begge vedrører myndighedens pligt til at træffe afgørelse på et tilstrækkeligt oplyst grundlag, som altså også indebærer inddragelse af partens egne bemærkninger til sagens oplysninger. Herudover spiller de forskellige fristregler inden for skattelovgivningen en meget væsentlig rolle.

Hovedparten af de formelle regler skal ses som en garanti for, at der bliver truffet en lovlig og rigtig afgørelse. I modsætning hertil står de regler, som alene har karakter af interne ordensforskrifter og hvis manglende overholdelse ikke kan medføre afgørelsens ugyldighed, som eksempelvis manglende intern kvalitetssikring af afgørelsen.

Væsentlige fejl medfører gyldighed

De administrative klageinstanser og domstolene kan tilsidesætte en afgørelse som ugyldig, hvis afgørelsen ikke er truffet i overensstemmelse med gældende sagsbehandlingsregler.

Hvis en afgørelse må anses for ugyldig, betyder det, at indholdet af afgørelsen bortfalder som følge af en retlig mangel, så afgørelsen ikke får virkning svarende til afgørelsens indhold.

En sagsbehandlingsfejl skal være væsentlig for at kunne medføre ugyldighed. Det fremgår af praksis.

Væsentlighedskriteriet opdeles i praksis i to led:

  1. Det påses, om den tilsidesatte regel har karakter af en væsentlig garanti for afgørelsens lovlighed og rigtighed, dvs. der foretages en generel væsentlighedsvurdering af, om den begåede fejl generelt set er egnet til at medføre ugyldighed.
  2. Selv om der er sagsbehandlingsfejl i forbindelse med sagsbehandlingen, skal fejlen have ført til en materiel urigtig afgørelse, som vil være urimelig at opretholde.

Hvis en fejl eller mangel af proceduremæssig art er af mindre væsentlig karakter, vil klageinstansen således efter omstændighederne kunne undlade at tillægge manglen ugyldighedsvirkning.

Formelle fejl begået af skattemyndighederne – Falk Hansen advokater

Eksempler på sager om ugyldighed

FALK HANSEN advokater har gennem de seneste 20 år opnået medhold i en række sager, hvor afgørelser er kendt ugyldige grundet sagsbehandlingsfejl. Som eksempler her på kan nævnes:

  • Sager vedrørende skattemyndighedernes foretagelse af ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, hvor der er opnået medhold i, at klienten ikke har handlet groft uagtsomt, hvorefter forhøjelsen er ugyldig (se SKM2022.53.VLR).
  • Sager vedrørende skattemyndighedernes manglende overholdelse af reaktionsfristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, hvorefter Skattestyrelsen skal udsende varsel om ekstraordinær genoptagelse senest 6 måneder efter, at Skattestyrelsen er kommet til kundskab om de forhold, der begrunder en fravigelse af den ordinære ansættelsesfrist (se SKM2012.390.BR).
  • Sager om borgernes adgang til at opnå tilladelse til ekstraordinær genoptagelse grundet særlige omstændigheder, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8 (skat) og skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4 (afgifter/moms).
  • Sager om adgang til at klage til Skatteankestyrelsen efter udløbet af den ordinære klagefrist på 3 måneder grundet særlige omstændigheder, jf. skatteforvaltningslovens § 35a, stk. 6, 2. pkt. (se SKM2019.625.BR)
  • Sager om skattemyndighedernes manglende og/eller utilstrækkelige begrundelse, jf. forvaltningslovens §§ 22- 24.
  • Sager om manglende indkaldelse til møde med Skatteankenævn eller retsmøde i Landsskatteretten.

Kontakt FALK HANSEN advokater

Hvis du bliver involveret i en skattesag og ønsker en uforpligtende vurdering af, om myndigheden har overholdt de skatteprocessuelle regler, er du altid meget velkommen til at kontakte FALK HANSEN advokater