Falk Hansen Advokater

Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser er gældende for enhver opgave og alle de ydelser, som FALK HANSEN advokater (CVR-nr. 32753671) udfører, medmindre andet skriftligt aftales.

1. Udførelsen af opgaven
1.1 FALK HANSEN advokater og klienten aftaler løbende den juridiske bistand og omfanget af hver opgave samt klientens og andres medvirken og ydelser.

1.2 FALK HANSEN advokater ønsker at yde rådgivning, som opfylder klientens forventninger, og som er værdiskabende for klienten. FALK HANSEN advokater forpligter sig over for klienten til at yde kvalificeret juridisk bistand, der leveres til aftalt tid og i aftalt omfang, og udfører alle opgaver i overensstemmelse med gældende regler, herunder de advokatetiske regler.

1.3 FALK HANSEN advokater rådgiver alene om dansk ret, medmindre andet er aftalt.

2. Fortrolighed og insiderregler
2.1 FALK HANSEN advokater behandler alle oplysninger modtaget af klienten eller om klienten fortroligt.

2.2 Alle i FALK HANSEN advokater er undergivet særlige regler i overensstemmelse med gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med værdipapirer.

3. Interessekonflikter
3.1 Ved modtagelsen af en opgave afklarer FALK HANSEN advokater, om det vil indebære en interessekonflikt for FALK HANSEN advokater at påtage sig opgaven.

4. Hvidvask og databeskyttelse
4.1 FALK HANSEN advokater er undergivet reglerne i hvidvaskloven og skal derfor indhente og opbevare identitetsoplysninger på klienten efter reglerne i denne lov.

4.2 Identitetsoplysninger indhentet efter hvidvaskloven behandles alene med henblik på forebyggelse af hvidvask eller finansiering af terrorisme. Identitetsoplysningerne bliver ikke brugt til kommercielle formål.

4.3 Hvis FALK HANSEN advokater skal foretage oprettelse af en klientkonto, er FALK HANSEN advokater forpligtet til at videregive identitetsoplysningerne til det pengeinstitut, hvori kontoen oprettes, til brug for pengeinstituttets opfyldelse af pligter, der gælder efter hvidvasklovgivningen.

4.4 FALK HANSEN advokater behandler i forbindelse med rådgivning og andre ydelser til klienter personoplysninger i en række tilfælde. Herom henvises der til FALK HANSEN advokaters ”Persondatapolitik”, der kan findes på hjemmesiden.

5. Honorar, fakturering og klientmidler
5.1 FALK HANSEN advokater fastsætter honoraret ud fra en samlet vurdering, hvori bl.a. indgår dels ressourceforbruget, herunder den medgåede tid, anvendte specialkompetencer, om opgaven er udført under meget stramme tidsfrister eller uden for normal arbejdstid, dels det med sagen forbundne ansvar, sagsgenstandens størrelse, sagens betydning for klienten og det opnåede resultat.

5.2 I sager ved domstole og voldgiftsretter m.v., hvor klienten tillægges sagsomkostninger, udgør FALK HANSEN advokaters honorar mindst det beløb, som tillægges klienten i sagsomkostninger.

5.3 FALK HANSEN advokater kan anmode klienten om at indbetale et depositum for honoraret.

5.4 Klienter, der er forbrugere, får oplysninger om honoraret, inden arbejdet påbegyndes.

5.5 Såfremt det aftales med klienten, giver FALK HANSEN advokater et estimat over det forventede honorar, som vil blive faktureret for håndtering af opgaven.

5.6 FALK HANSEN advokater foretager løbende aconto afregning, medmindre sagens karakter tilsiger andet, eller der indgås en særlig aftale. Større eksterne omkostninger kræves som udgangspunkt forudbetalt.

5.7 Sagsrelaterede omkostninger og udlæg betales af klienten ud over honoraret.

5.8 Alle klientmidler, der betros FALK HANSEN advokater, forvaltes efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat på klientkonti. Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Indeståender på klientkonti er omfattet af det generelle loft på EUR 100.000, som er fastsat i lov om en indskyder- og investorgarantiordning for dækning i tilfælde af det kontoførende pengeinstituts økonomiske sammenbrud. Dækningsloftet beregnes for det enkelte pengeinstitut pr. kunde og omfatter kundens indeståender på egne konti, på separate klientkonti og på samleklientkonto. FALK HANSEN advokater påtager sig intet ansvar for en klients tab som følge af det kontoførende pengeinstituts økonomiske sammenbrud.

6. Samarbejdets omfang og varighed
6.1 Både klienten og FALK HANSEN advokater kan til enhver tid bringe samarbejdet til ophør.

6.2 FALK HANSEN advokater er berettiget til honorar og omkostningsgodtgørelse frem til samarbejdets ophør. Eventuelle honoraraftaler bortfalder i de tilfælde, hvor klienten bringer samarbejdet til ophør før sagens afslutning.

7. Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring
7.1 FALK HANSEN advokater er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

7.2 FALK HANSEN advokater har tegnet en ansvarsforsikring indeholdende advokatgaranti i Codan Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, 1790 København V, i overensstemmelse med de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves.

7.3 Klienten kan alene rejse krav mod FALK HANSEN advokater og ikke mod de enkelte medarbejdere.

7.4 FALK HANSEN advokaters rådgivning er rettet mod den konkrete opgave, og FALK HANSEN advokater påtager sig ikke noget ansvar, hvis rådgivningen anvendes til andet formål uden FALK HANSEN advokaters udtrykkelige forhåndsaccept.

7.5 Ansvaret for den leverede rådgivning er for såvel FALK HANSEN advokater som dets medarbejdere begrænset til 5 gange honoraret for den pågældende opgave, dog maksimalt DKK 5 mio. pr. opgave. Det samlede erstatningsbeløb, som en klient er berettiget til at modtage i anledning af krav, som klienten rejser i et kalenderår, kan ikke overstige DKK 10 mio. Tilsvarende ansvarsbegrænsning gælder, hvor FALK HANSEN advokater yder bistand til flere klienter med fælles eller sammenlignelige interesser i en sammenhængende opgave. I dette tilfælde anses alle klienter således for én klient.

7.6 FALK HANSEN advokater og dets medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, omdømme mv.

7.7 FALK HANSEN advokater og dets medarbejdere hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som FALK HANSEN advokater har henvist klienten til, ligesom FALK HANSEN advokater og dets medarbejdere ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, uanset om sådanne underleverandører er antaget af FALK HANSEN advokater eller med FALK HANSEN advokaters bistand.

8. Immaterielle rettigheder
8.1 Immaterielle rettigheder til materiale udarbejdet af FALK HANSEN advokater tilhører FALK HANSEN advokater, medmindre andet er aftalt.

9. Markedsføring
9.1 Når en opgave, hvor FALK HANSEN advokater har medvirket som rådgiver, er afsluttet og offentligt kendt, er FALK HANSEN advokater berettiget til at bruge den som reference i markedsføringsmæssig sammenhæng.

10. Klager og forældelse
10.1 Hvis klienten ikke er tilfreds med FALK HANSEN advokaters rådgivning eller behandling af en opgave, opfordres klienten til at kontakte Christian Falk Hansen.

10.2 Hvis klienten er erhvervsdrivende, bortfalder erstatningskrav imod FALK HANSEN advokater 12 måneder efter, klienten bliver bekendt med, eller burde være blevet bekendt med, de omstændigheder, som begrunder et krav. Forældelse indtræder dog senest 3 år efter det tidspunkt, hvor den rådgivning, som kravet baseres på, er ydet.

10.3 FALK HANSEN advokater er underlagt de advokatetiske regler, der er vedtaget af Advokatrådet. Vi henviser til Advokatsamfundet vedrørende den lovgivning, der gælder for advokater, og Advokatsamfundets regler i øvrigt.

10.4 Klienter kan klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, eller via mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk. Vi henviser til Advokatnævnet vedrørende reglerne for klageadgang.

11. Lovvalg og værneting mv.
11.1 Eventuelle tvister om FALK HANSEN advokaters rådgivning og disse forretningsbetingelser er undergivet dansk ret og danske domstoles enekompetence.

11.2 Eventuelle tvister indbringes for Retten i Aarhus.