Falk Hansen Advokater

Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser er gældende for enhver opgave og alle de ydelser, som FALK HANSEN advokater (CVR-nr. 32753671) udfører, medmindre andet skriftligt aftales. Forretningsbetingelserne findes på www.fhadvokater.dk og sendes endvidere til klienten ved opgavens påtagelse. 

1. Udførelsen af opgaven
1.1 I forbindelse med indgåelse af aftalen mellem klienten og FALK HANSEN advokater udarbejdes i henhold til de advokatetiske regler et opdragsbrev, hvoraf det aftalte opdrag og prisoplysninger fremgår.

1.2 FALK HANSEN advokater ønsker at yde rådgivning, som opfylder klientens forventninger, og som er værdiskabende for klienten. FALK HANSEN advokater forpligter sig over for klienten til at yde kvalificeret juridisk bistand, der leveres til aftalt tid og i aftalt omfang, og udfører alle opgaver i overensstemmelse med gældende regler, herunder de advokatetiske regler.

1.3 FALK HANSEN advokater rådgiver alene om dansk ret, medmindre andet er aftalt.

2. Fortrolighed og insiderregler
2.1 Samtlige medarbejdere hos FALK HANSEN advokater er underlagt tavsheds- og fortrolighedspligt i forhold til de oplysninger, som vi modtager i forbindelse med udførelse af opgaver for klienter, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningerne ikke er af fortrolig karakter.

2.2 Denne tavsheds- og fortrolighedspligt gælder også efter opgavens afslutning. Tavsheds- og fortrolighedspligten gælder med respekt af regler, som pålægger FALK HANSEN advokater oplysningspligt i forhold til offentlige myndigheder eller andre, herunder bl.a. reglerne i hvidvaskloven om underretning i tilfælde af mistanke om hvidvask og finansiering af terrorisme.

2.3 Alle i FALK HANSEN advokater er undergivet særlige regler i overensstemmelse med gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med værdipapirer.

3. Interessekonflikter
3.1 I overensstemmelse med de advokatetiske regler undersøger FALK HANSEN advokater forud for opstarten af en opgave, om der foreligger interessekonflikter, som medfører, at FALK HANSEN advokater er afskåret fra at påtage sig opgaven og repræsentere klienten. Relevante forhold drøftes i givet fald med klienten, inden sagsbehandlingen påbegyndes. Opgaven forhindrer ikke, at FALK HANSEN advokater, med respekt af gældende interessekonfliktregler, kan rådgive andre virksomheder inden for samme branche som klientens.

4. Hvidvask og databeskyttelse
4.1 FALK HANSEN advokater er som andre advokatvirksomheder omfattet af reglerne i hvidvaskloven i visse sagstyper. I den forbindelse skal FALK HANSEN advokater indhente og opbevare identitetsoplysninger på klienter efter reglerne i hvidvaskloven.

4.2 Identitetsoplysninger indhentet efter hvidvaskloven behandles alene med henblik på forebyggelse af hvidvask eller finansiering af terrorisme. Identitetsoplysningerne bliver ikke brugt til kommercielle formål.

4.3 FALK HANSEN advokater behandler i forbindelse med rådgivning og andre ydelser til klienter personoplysninger i en række tilfælde. Herom henvises der til FALK HANSEN advokaters ”Persondatapolitik”, der kan findes på hjemmesiden www.fhadvokater.dk.

5. Honorar, fakturering og klientmidler
5.1 FALK HANSEN advokaters honorar fastsættes på grundlag af de for advokater sædvanlige salærparametre, dvs. under hensyntagen til sagens genstand, sagens omfang, sagens kompleksitet, sagens udfald, sagens principielle karakter, det medgåede tidsforbrug etc.

5.2 Efter anmodning afgiver FALK HANSEN advokater et begrundet overslag over honoraret, herunder om forventede omkostninger og udlæg. Et sådant begrundet overslag afgives altid overfor forbrugere i overensstemmelse med de advokatetiske regler. FALK HANSEN advokater orienterer så tidligt som muligt klienten, hvis det viser sig, at det samlede honorar forventes at overstige overslaget.

5.3 I erhvervssager kan der afregnes for sekretærers selvstændige sagsbehandling og sædvanligt sekretærarbejde efter medgået tid. I forbrugersager vil der alene ske afregning af sekretærers selvstændige sagsbehandling efter medgået tid.

5.4 I sager ved domstole og voldgiftsretter m.v., hvor klienten tillægges sagsomkostninger, udgør FALK HANSEN advokaters honorar mindst det beløb, som tillægges klienten i sagsomkostninger.

5.5 FALK HANSEN advokater vil sædvanligvis anmode klienten om at indbetale et depositum for omkostninger og honorar.

5.6 FALK HANSEN advokater foretager løbende aconto afregning, medmindre sagens karakter tilsiger andet, eller der indgås en særlig aftale. Større eksterne omkostninger kræves som udgangspunkt forudbetalt.

5.7 Sagsrelaterede omkostninger i form af klagegebyrer, retsafgifter, eventuelt idømte sagsomkostninger mv. betales af klienten ud over honoraret.

5.8 Alle klientmidler, der betros FALK HANSEN advokater, forvaltes efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat på klientkonti. Tilskrevne renter, både positive og negative, tilfalder klienten.

5.9 Indeståender på klientkonti er omfattet af det generelle loft på EUR 100.000, som er fastsat i lov om en indskyder- og investorgarantiordning for dækning i tilfælde af det kontoførende pengeinstituts økonomiske sammenbrud. Dækningsloftet beregnes for det enkelte pengeinstitut pr. kunde og omfatter kundens indeståender på egne konti, på separate klientkonti og på samleklientkonto. FALK HANSEN advokater påtager sig intet ansvar for en klients tab som følge af det kontoførende pengeinstituts økonomiske sammenbrud.

6. Omkostningsgodtgørelse i skatte- og afgiftsager
6.1 Der kan søges om omkostningsgodtgørelse i klagesager til Skatteankestyrelsen, skatteankenævnet eller til Landsskatteretten, samt sager indbragt for domstolene. Derudover kan der søges om omkostningsgodtgørelse i sager, som Skatteministeriet har indbragt for Landsskatteretten, samt sager, hvor Skatteankestyrelsen, et skatteankenævn eller Landsskatteretten er blevet bedt om at genoptage deres tidligere afgørelse.

6.2 Hvis der i en klagesag eller domsstolssag opnås fuldt medhold eller medhold i overvejende grad, så dækker Staten i henhold til gældende regler efter ansøgning normalt udgifter til sagkyndig bistand, herunder advokathonorarer, med 100 %. Hvis der ikke opnås medhold i overvejende grad i klagesagen eller domstolssagen, dækker Staten i henhold til gældende regler efter ansøgning normalt alene 50 % af udgifterne til sagkyndig bistand.

6.3 Det er en betingelse for godtgørelse, at den person eller et selskab, der klager over en afgørelse i en skatte- eller afgiftssag, hæfter fuldt ud for den sagkyndiges bistand. Dette vil altid være tilfældet, når FALK HANSEN advokater yder sagkyndig bistand til en klient. Medmindre andet skriftligt aftales mellem FALK HANSEN advokater og klienten, giver klienten altid FALK HANSEN advokater transport i kravet på omkostningsgodtgørelse, jf. skatteforvaltningslovens § 52, stk. 8.

7. Samarbejdets varighed og ophør
7.1 Såvel klienten som FALK HANSEN advokater kan til enhver tid bringe samarbejdet omkring sagen til ophør. FALK HANSEN advokater opsigelse vil i givet fald ske med respekt af de til enhver tid gældende advokatetiske regler. Disse regler fastslår, at en advokat ikke må udtræde af en sag på en sådan måde og under sådanne omstændigheder, at klienten afskæres fra rettidigt og uden anden skadevirkning at søge anden juridisk bistand.

7.2 Hvis en opgave bringes til ophør før dens ordinære afslutning, vil FALK HANSEN advokater være berettiget til honorar, herunder omkostningsgodtgørelse i skattesager, for tiden frem til, at opgaven bringes til ophør beregnet efter de parametre, som er angivet ovenfor.

7.3 Eventuelle honoraraftaler bortfalder i de tilfælde, hvor klienten bringer samarbejdet til ophør før sagens afslutning. Dette gælder uanset baggrunden for klientens ønske om samarbejdets ophør.

8. Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring
8.1 FALK HANSEN advokater er erstatningsansvarlige i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler for eventuelt tab, som rådgivningen måtte påføre klienten, med de nedenfor anførte begrænsninger. FALK HANSEN advokater har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler.

8.2 FALK HANSEN advokater har tegnet en ansvarsforsikring indeholdende advokatgaranti i Codan Forsikring A/S, Gammel Kongevej 60, 1790 København V, i overensstemmelse med de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves.

8.3 Klienten kan alene rejse krav mod FALK HANSEN advokater og ikke mod de enkelte medarbejdere.

8.4 FALK HANSEN advokaters rådgivning er rettet mod den konkrete opgave, og FALK HANSEN advokater påtager sig ikke noget ansvar, hvis rådgivningen anvendes til andet formål uden FALK HANSEN advokaters udtrykkelige forhåndsaccept.

8.5 Ansvaret for den leverede rådgivning er for såvel FALK HANSEN advokater som dets medarbejdere begrænset til 5 gange honoraret for den pågældende opgave, dog maksimalt DKK 5 mio. pr. opgave. Det samlede erstatningsbeløb, som en klient er berettiget til at modtage i anledning af krav, som klienten rejser i et kalenderår, kan ikke overstige DKK 10 mio. Tilsvarende ansvarsbegrænsning gælder, hvor FALK HANSEN advokater yder bistand til flere klienter med fælles eller sammenlignelige interesser i en sammenhængende opgave. I dette tilfælde anses alle klienter således for én klient.

8.6 FALK HANSEN advokater og dets medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, omdømme mv.

8.7 FALK HANSEN advokater og dets medarbejdere hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som FALK HANSEN advokater har henvist klienten til, ligesom FALK HANSEN advokater og dets medarbejdere ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, uanset om sådanne underleverandører er antaget af FALK HANSEN advokater eller med FALK HANSEN advokaters bistand.

9. Immaterielle rettigheder
9.1 Immaterielle rettigheder til materiale udarbejdet af FALK HANSEN advokater tilhører FALK HANSEN advokater, medmindre andet er aftalt.

10. Klager
10.1 FALK HANSEN advokater er underlagt Advokatsamfundets almindelige regler om klager over advokater.

10.2 Hvis en klient er utilfreds med den bistand, som FALK HANSEN advokater har ydet, eller det honorar, FALK HANSEN advokater har beregnet sig, anmoder vi i første omgang klienten om at kontakte advokat Christian Falk Hansen. Hvis der ikke kan opnås en afklaring, der sikrer en mindelig løsning, kan klienten indbringe sagen for Advokatnævnet.

Kontaktoplysninger på Advokatnævnet:

Advokatnævnet
Kronprinsessegade 28
1306 København K
www.advokatsamfundet.dk/advokatnaevnet

10.3 FALK HANSEN advokater er underlagt de til enhver tid gældende advokatetiske regler, som udstedes af Advokatsamfundet, herunder tilsyns- og disciplinærsystemet og reglerne om god advokatskik, der fremgår af retsplejelovens § 126.

De advokatetiske regler kan findes på www.advokatsamfundet.dk

11. Lovvalg og værneting mv.
11.1 Eventuelle tvister om FALK HANSEN advokaters rådgivning og disse forretningsbetingelser er undergivet dansk ret og danske domstoles enekompetence.

11.2 Eventuelle tvister indbringes for Retten i Aarhus.

Opdateret marts 2024