FORSKERSKATTEORDNINGEN

Har Skattestyrelsen rejst en sag vedrørende manglende opfyldelse af betingelserne for beskatning efter forskerskatteordningen, tilbyder FALK HANSEN advokater professionel og kompetent hjælp til dialogen med Skattestyrelsen og eventuel efterfølgende behandling af sagen ved Landsskatteretten og ved domstolene. Vi har mange års erfaring med håndtering af sager inden for dette område, så tag trygt kontakt til os og få en hurtig vurdering af din sag.

Beskatning under forskerskatteordningen og beskatning efter de almindelige danske skatteregler

Det har siden 1992 været muligt at søge om nedsat skattebetaling for forskere og højtbetalte nøglemedarbejdere, som rekrutteres i udlandet, og ansættes i en dansk virksomhed eller forskningsinstitution. Formålet med ordningen er at gøre det muligt at tiltrække og fastholde højt kvalificeret arbejdskraft fra udlandet.

Ordningen, der gælder for alle brancher og for såvel udlændinge som danskere, indebærer en lempet beskatning i form af en bruttobeskatning på 27 % + AM-bidrag i syv år. Medarbejderen kan være omfattet af bruttoskatteordningen i én eller flere perioder af højst 84 måneders samlet varighed. Det er vigtigt at give besked til Skattestyrelsen, hvis den ansatte fratræder stillingen på et andet tidspunkt, end tidligere oplyst.

AM-bidrag og bruttoskat beregnes af medarbejderens A-indkomst fra virksomheden. Medarbejderen har ingen fradrag ved beregning af bruttoskatten. Indbetalinger på en skattepligtig pension (pensionsbeskatningslovens § 53 A) er også en del af det vederlag, som skal beskattes efter bruttoskatteordningen. Det er arbejdsgiveren, der skal indeholde skatten og bidraget.

B-indkomst som fx fri bolig og fri kost er ikke omfattet af bruttoskatteordningen, men beskattes efter de almindelige danske skatteregler. Der skal dannes en forskudsopgørelse til den ansatte med disse indkomster.

Medarbejdere på bruttoskatteordningen kan, på samme måde som andre medarbejdere, få skattefrie godtgørelser til kost, logi og transport efter de almindelige regler.

Betingelser for anvendelse af forskerskatteordningen

Beskatning efter forskerskatteordningen forudsætter, at følgende betingelser er opfyldt:

  • Den ansatte skal være ansat som lønmodtager,
  • den ansatte skal mindst have en lønindkomst på kr. 70.400 (2022) pr. måned, hvori værdien af skattepligtige personalegoder, der er A-indkomst, også medregnes eller har fået godkendt sine kvalifikationer som forsker,
  • den ansatte skal undergives fuld eller begrænset skattepligt til Danmark i forbindelse med påbegyndelsen af ansættelsesforholdet,
  • den ansatte må ikke ifølge en dobbeltbeskatningsoverenskomst være skattepligtig til udlandet i mere end 30 dage pr. kalenderår,
  • den ansattes arbejdsgiver skal være skattepligtig til Danmark,
  • den ansatte må ikke inden for de seneste 10 år forud for ansættelsen have været skattepligtig til Danmark, og
  • den ansatte må ikke i fem år forud for ansættelsen have haft direkte eller indirekte del i ledelsen af, kontrollen med eller væsentlig indflydelse på den virksomhed, der indgås ansættelsesaftale med.

Forskere, ansat hos universiteter eller andre offentlige forskningsinstitutioner

Visse universiteter og offentlige forskningsinstitutioner kan selv godkende den ansattes kvalifikationer som forsker. Ansættelsen skal være som forsker, således som det er defineret i det relevante stillingsstruktur­cirkulære. Se Bekendtgørelse om godkendelse af forskere m.v. efter kildeskattelovens § 48 E. BEK nr. 216 af 01/03/2013. Modsat de højtlønnede, er der ikke noget lønkrav for forskere.

Forskere, ansat hos en arbejdsgiver der IKKE er en offentlig forskningsinstitution

Registrering af den ansatte er foretaget under forudsætning af, at kvalifikationer som forsker er godkendt af Forskningsfonden, og at forskeren skal udføre forskningsarbejde. Det er en betingelse, at forskeren har ansøgt forskningsfonden inden 1 måned efter ansættelsens begyndelse.

Hvis kontrakten ændres, skal man være opmærksomme på, at der på ny skal indhentes godkendelse hos Forskningsfonden. Modsat de højtlønnede, er der ikke noget lønkrav for forskere.

Kontakt FALK HANSEN advokater

Det bemærkes, at ovenstående betingelser ikke er fyldestgørende beskrevet. Vi opfordrer derfor til, at du/I søger konkret og professionel rådgivning hos FALK HANSEN advokater, ved overvejelser om at gøre brug af forskerskatteordningen.