Genoptagelse af skat, moms og afgifter

FALK HANSEN advokater har særdeles omfattende erfaring med førelser af sager om genoptagelse af skatte- og afgiftsansættelser til gunst for skatteydere. Genoptagelsesreglerne er komplicerede og erfaringen viser, at der ikke sjældent er mulighed for at anfægte, at skattemyndighederne har overholdt reglerne. Særligt reglerne om ekstraordinær genoptagelse giver anledning til mange sager, hvor FALK HANSEN advokater har meget gode erfaringer i forhold til at opnå medhold. Seneste eksempel her på er Vestre Landsrets dom offentliggjort i SKM2022.53.VLR.

FALK HANSEN advokater tilbyder professionel og kompetent hjælp til dig eller din virksomhed, hvis du har modtaget en henvendelse fra Skattestyrelsen, hvori de vil foretage en ændring af en skatteansættelse – eller hvis du selv ønsker at få en skatteansættelse genoptaget. Der skal i så fald indgives en anmodning om genoptagelse til Skattestyrelsen, som vi kan bistå dig med at udarbejde.

Modtager du en anmodning fra Skattestyrelsen om indsendelse af materiale, kan vi hjælpe dig med håndteringen af sagen. Vælger du selv at svare Skattestyrelsen med det resultat, at de rejser en egentlig skatte- eller momssag, er det vigtigt, at du senest på det tidspunkt kontakter os for rådgivning.

Det er efterhånden ikke ualmindeligt, at en sag rejst af Skattestyrelsen om ekstraordinær genoptagelse medfører, at sagen efterfølgende sendes til strafferetlig vurdering ved Skattestyrelsens Straffesagsenhed eller i grove tilfælde ved Politiet. En korrekt håndtering af sagen fra start kan imidlertid mindske risikoen for både bøde eller fængselsstraf.

Reglerne om genoptagelse

Begrebet skatteansættelse anvendes såvel om opgørelsen af grundlaget for skatteansættelsen som om selve skatteberegningen. I skatteberegningen indgår beregning af tillæg, gebyrer eller lignende, der er knyttet til skatteberegningen. Begrebet omfatter desuden på tilsvarende måde fastsættelse af moms- og afgiftstilsvar.

Reglerne om frister for skattemyndighedernes varsling, foretagelse eller ændring af skatteansættelser samt reglerne om den skattepligtiges anmodning om genoptagelse findes i skatteforvaltningsloven. Fristreglerne for indkomst- og ejendomsværdiskat er systematisk placeret i skatteforvaltningslovens §§ 26 -27, mens fristreglerne for fastsættelse af afgiftstilsvar og godtgørelse af afgift systematisk er placeret i skatteforvaltningslovens §§ 31-32.

Reglerne er således adskilt i to forskellige kapitler i loven, men de grundlæggende hensyn bag reglerne er de samme.

Genoptagelse af skat og moms – Falk Hansen advokater

De ordinære frister for genoptagelse

Den ordinære frist for skattemyndighedernes adgang til at varsle en ændring af en skatteansættelse udløber den 1. maj i det 4. år efter indkomstårets udløb, jf. skatteforvaltningslovens § 26. Den ordinære frist for skattemyndighedernes adgang til at varsle en ændring af et afgiftstilsvar udløber 3 år efter angivelsesfristens udløb, jf. skatteforvaltningslovens § 31.

Varslingen skal på indkomstskatteområdet følges op af en afgørelse senest den 1. august i det 4. år efter indkomstårets udløb, og på området for moms og afgifter, skal der træffes afgørelse senest 3 måneder efter udløbet af varslingsfristen, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, 2. pkt. og § 31, stk. 1, 3. pkt.

Afgørelsesfristen kan på begæring af borgeren/virksomheden, men ikke på Skatteforvaltningens initiativ, forlænges, hvis det har betydning for borgerens mulighed for at varetage sine interesser. Der er fastsat helt enslydende bestemmelser herom vedrørende indkomstskatter, moms og afgifter, jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1, 4. pkt. og § 31, stk. 1, 4. pkt.

Borgerens og virksomheder har adgang til genoptagelse af henholdsvis en skatteansættelse og afgiftstilsvar indenfor samme frister, som skattemyndighederne er underlagt. Borgerens og virksomhedens adgang til genoptagelse er både på området for indkomstskatter og på området for moms og afgifter betinget af, at der fremlægges oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen, skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, og § 31, stk. 2.

Ved ansættelse af indkomstskatter skal man være opmærksom på, at der foruden de netop skitserede fristregler er særlige tilfælde, hvor de ordinære frister er enten forlængede eller forkortede. Eksempelvis gælder der en forlænget varslingsfrist i forhold til såkaldt kontrollerede transaktioner, typisk transaktioner mellem et selskab og dettes hovedaktionær, skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5. Fristen udløber i disse situationer i det 6. år efter indkomstårets udløb.

Omvendt gælder der en forkortet varslingsfrist for fysiske personer med enkle økonomiske forhold (almindelige lønmodtagere), hvor varslingsfristen udløber den 30. juni i det 2. kalenderår efter indkomstårets udløb, jf. bekendtgørelse nr. 1305 af 14. november 2018.

Disse regler gælder ikke for fastsættelse af afgiftstilsvar og godtgørelse af afgift.

De ekstraordinære frister for genoptagelse

De ekstraordinære frister findes i skatteforvaltningslovens § 27 og § 32. Reglerne regulerer udtømmende de tilfælde, hvor der er adgang til at varsle, genoptage og ændre efter udløbet af den ordinære frist. Disse regler benævnes ofte som reglerne om fristgennembrud.

De fire stort set enslydende fristgennembrudsregler for skatter, moms og afgifter er:

  • Direkte følgeændringer, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 2 og § 32, stk. 1, nr. 2.
  • Forsætlig eller groft uagtsom adfærd hos borgeren/virksomheden eller nogens på dennes vegne, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5 og § 32, stk. 1, nr. 3.
  • Praksisændringer, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 7 og § 32, stk. 1, nr. 1.
  • Særlige omstændigheder, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8 og § 32, stk. 1, nr. 4.

På indkomstskatteområdet findes herudover 4 fristgennembrudsregler. Der er ikke fristgennembrud for moms- og afgifter i disse tilfælde. De fire regler er:

  • Ændring i det privatretlige eller offentligretlige grundlag, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 1.
  • Overdragelsessum for et aktiv for en anden skattepligtig er ændret, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 3.
  • En udenlandsk skattemyndighed har truffet afgørelse af betydning, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 4.
  • Skatterådet udnytter sin kompetence efter skatteforvaltningslovens § 3, stk. 2, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 6.

Ved fristgennembrud gælder der nogle procedureregler for borgerens/virksomhedens og skattemyndighedernes adgang til at gøre reglerne gældende. Reglerne er enslydende for genoptagelse/ændring af indkomstskatteansættelser og for genoptagelse/ændringer vedrørende fastsættelser og godtgørelser af moms og afgifter.

Der gælder for det første en såkaldt reaktionsfrist på 6 måneder, som betyder, at skattemyndighedernes og borgeren/virksomheden i alle tilfælde af fristgennembrud skal reagere senest 6 måneder fra det tidspunkt, hvor man er kommet til kundskab om de forhold, der giver anledning til fristgennembrud. Der kan dispenseres herfra, hvis der foreligger særlige omstændigheder, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 1. pkt. og § 32, stk. 2, 1. pkt.

Der gælder derudover en særlig 3-måneders ansættelsesfrist fra varslingen af den ekstraordinære ansættelsesændring til, at skattemyndighederne skal have truffet afgørelse. Fristen kan forlænges på borgerens initiativ, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 2.-4. pkt. og § 32, stk. 2, 3.- 4. pkt.

Kontakt FALK HANSEN advokater

Hvis du selv ønsker en genoptagelse af en tidligere skatteansættelse eller et momstilsvar, eller hvis du har modtaget en henvendelse fra Skattestyrelsen om, at de vil genoptage en skatteansættelse eller et afgiftstilsvar, så kan FALK HANSEN advokater bistå dig med rådgivning om mulighederne for at få genoptagelse, og vi kan bistå dig i dialogen med Skattestyrelsen og ved en eventuel efterfølgende behandling af sagen ved Landsskatteretten, eller et skatteankenævn og ved domstolene. FALK HANSEN advokater har med succes ført og vundet en lang række sager inden for dette område.