Medhold ved byretten – ingen beskatning ved salg fra privat vinsamling

Medhold ved byretten

Ingen beskatning ved salg fra privat vinsamling

For knap 2 år siden lavede jeg to opslag på LinkedIn om en på daværende tidspunkt verserende sag, der nærmere vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt min klient var skatte- og momspligtig af salg af vin foretaget i 2014.

Min klient, der er uddannet i et supermarked, og som i mange år har været ansat i vinbranchen, solgte i 2014 ud af sin private vinsamling via online auktioner for i alt ca. 490.000 kr. Salgene var primært begrundet i, at han som følge af omfattende spil på Casino og Oddset mv. havde brug for likviditet.

SKAT fik en anmeldelse fra min klients bank, og SKAT foretog en skønsmæssig ansættelse af overskud af virksomhed på 287.276 kr. og et momstilsvar på 71.819 kr.

Vi påklagede sagen til Landsskatteretten, som fandt, at min klient i skatte- og momsmæssig henseende drev erhvervsvirksomhed, og Landsskatteretten fandt herefter, at han skulle beskattes af en skønnet opgjort avance baseret på en anslået bruttoavance på 40 %. Samtidigt blev han opkrævet moms af omsætningen ved vinhandel.

Vi indbragte herefter sagen for domstolene. Skatteministeriet fastholdt for byretten, at min klient skulle beskattes og betale moms af vinasalgene, da de mente, at han drev erhvervsvirksomhed. Samtidig opfandt Skatteministeriet et nyt synspunkt om, at indtægterne ved vinsalgene subsidiært skulle beskattes ud fra en spekulationsbetragtning, jf. statsskattelovens § 5.

Efter et længere sagsforløb og betydelig ressource anvendelse på sagen gav Retten på Frederiksberg os medhold i, at min klient ikke kunne anses for at have drevet erhvervsmæssig virksomhed med salg af vin i 2014.

Retten afviste også Skatteministeriets tvivlsomme synspunkt om, at indtægterne fra hans vinsalg kunne anses for opnået som led i spekulation. Retten fandt således, at der var tale om salg af private ejendele, som ikke udløste beskatning.

Retten lagde herved vægt på, at min klient alene havde udbudt vinen til salg på auktioner, og at han foretog sine egne køb af vin hos almindelige vinhandlere samt på auktioner, og at en sådan driftsform ikke findes at være sædvanlig for en selvstændig virksomhed, der beskæftiger sig med køb og salg af vin. Retten fandt af samme grund, at salgene ikke var momspligtige.

Retten fandt noget overraskende, at min klient var skattepligtig af nogle konkrete kontante indsætninger på sin bankkonto, da retten vurderede, at min klient ikke havde ført tilstrækkeligt bevis for, at indsætningerne vedrørte indtægter fra skattefrie spillegevinster.

Skatteministeriet har ikke anket dommen til landsretten, hvorfor byrettens dom er endelig. Det kan herefter lægges til grund, at der skal meget til, før skattemyndighederne kan komme igennem med beskatning ved salg fra en privat vinsamling. Jeg tænker, at denne retsstilling er kærkommen for de efterhånden mange danskere, som har opbygget ikke ubetydelige private vinsamlinger, og som af og til sælger ud af samlingen.

(SKM2023.557.BR)

FALK HANSEN - advokater - Medhold ved byretten - ingen beskatning ved salg fra privat vinsamling

Relaterede artikler