OMGØRELSE AF AFGØRELSER OG SELVANGIVELSESOMVALG

FALK HANSEN advokater har stor erfaring med at håndtere sager vedrørende omgørelse og omvalg i forbindelse med skatteansættelsen, og du er meget velkommen til at kontakte os for en gratis og uforpligtende vurdering af sagen.

Omgørelse

En tilladelse til omgørelse betyder, at Skattestyrelsen tillader, at en efterfølgende ændring af en privatretlig disposition, der er lagt til grund for en skatteansættelse, tillægges virkning for skatteansættelsen, således at skatteansættelsen ”bliver forkert” og må ændres.

Den skattepligtiges mulighed for at søge om tilladelse til omgørelse af en privatretlig disposition fremgår af skatteforvaltningslovens § 29, stk. 1, og har følgende ordlyd: ”I det omfang en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat hviler på en privatretlig disposition, kan told- og skatteforvaltningen tillade, at en efterfølgende ændring af dispositionen tillægges virkning for ansættelsen af indkomst- eller ejendomsværdiskat (omgørelse), hvis betingelser er opfyldt.”

Reglen giver mulighed for tilladelse til omgørelse af rent privatretlige dispositioner i relation til ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat, herunder gaveafgift.

Omgørelse omfatter de tilfælde:

  • Hvor parternes ansættelse skal foretages, som om den privatretlige disposition aldrig har fundet sted, dvs. at en disposition fuldstændigt ophæves.
  • Hvor dispositionen oprindeligt havde fundet sted på de nu ændrede vilkår, dvs. når vilkår (alle) i den oprindelige disposition ændres.
  • Betingelserne for omgørelse er følgende:
  • Dispositionen må ikke i overvejende grad have været båret af hensyn til at spare eller udskyde skatter eller afgifter
  • Dispositionen skal utvivlsomt have haft utilsigtede skattemæssige virkninger, der er væsentlige
  • Dispositionen skal have været lagt klart frem for myndighederne
  • De privatretlige virkninger af den ændring af dispositionen, der ønskes tillagt skattemæssig virkning, skal være enkle og overskuelige
  • Alle, der skatteretligt vil blive berørt af en tilladelse til omgørelse, skal tiltræde omgørelsesanmodningen.

FALK HANSEN advokater har vundet en principiel sag om tilladelse til omgørelse, der er offentliggjort i SKM2009.752.VLR.

Når der tillades omgørelse, skal skatteansættelsen ændres, og det vil være de almindelige genoptagelsesfrister i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2 og § 27, stk. 1, nr. 1, der sætter den tidsmæssige grænse for anvendelse af omgørelsesmuligheden.

For ekstraordinær genoptagelse skal omgørelse være gjort gældende inden 6 måneder efter, at den skattepligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder en anmodning om omgørelse. Kundskabstidspunktet er det tidspunkt, hvor skattemyndigheden har gennemført den utilsigtede skatteansættelse.

Selvangivelsesomvalg

Valg foretaget i forbindelse med indgivelse af selvangivelsen, er som udgangspunkt bindende for den skattepligtige.

Af lovteksten i skatteforvaltningslovens § 30 fremgår det imidlertid, at skattemyndigheden kan tillade, at en skattepligtig ændrer valg af oplysninger afgivet til Skattemyndigheden efter skattekontrollovens § 2, i det omfang skattemyndighederne har foretaget en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat, der har betydning for valget, og valget som følge heraf har fået utilsigtede skattemæssige konsekvenser.

Den skattepligtige kan gøre brug af selvangivelsesomvalg i de situationer, hvor der er truffet et valg på selvangivelsen, og dette valg efterfølgende ønskes ændret. Det er ikke et krav, at der er andre parter involveret end den skattepligtige.

Valgene kan eksempelvis vedrøre brug af virksomhedsskatteordningen eller om en blandet benyttet bil skal indgå i eller holdes udenfor virksomhedsskatteordningen.

Anmodning om tilladelse til omvalg skal fremsættes inden 6 måneder efter, at den skattepligtige er kommet til kundskab om den ansættelse, der begrunder anmodningen. Skattemyndigheden kan tillade dispensation fra fristen, hvis der foreligger særlige omstændigheder.

Omgørelse af afgørelse – Falk Hansen advokater

Kontakt FALK HANSEN advokater

Hvis du står i en situation, hvor du ønsker at foretage en ændring af din skatteansættelse, kan du med fordel trække på vores ekspertise inden området. FALK HANSEN advokater hjælper dig gerne både med rådgivning om sagen og indgivelse af selve anmodningen.