Dobbeltdomicil – Ukrainsk indregistreret bil ikke afgiftspligtig i Danmark

Dobbeltdomicil – Ukrainsk indregistreret bil ikke afgiftspligtig i Danmark

Vores klient blev i april 2017 standset ved grænsen til Danmark i sin ukrainsk indregistreret bil. Han havde på dette tidspunkt både bopæl i Danmark og Ukraine, og der forelå derfor dobbeltdomicil. Han var dog ved at blive skilt fra sin danske hustru, og han ønskede at flytte permanent til Ukraine, hvor han er født og opvokset og drev virksomhed. SKAT mente, at der skulle opkræves fuld dansk registreringsafgift af bilen, og de beslaglagde derfor bilen. Landsskatteretten stadfæstede herefter afgørelsen, hvorfor vi indbragte sagen for domstolene. Spørgsmålet var, om han i april 2017 var hjemmehørende i Danmark eller Ukraine. Retten fandt efter en samlet vurdering, at det var godtgjort, at han var hjemmehørende i Ukraine. Retten lagde til grund, at han på standsningstidspunktet havde en ukrainsk kæreste, og at han havde opholdt sig i Ukraine det meste af tiden i 2016 og 2017. Retten lagde videre til grund, at han havde sine primære indtægter fra sine virksomheder i Ukraine.

SKM-nummer SKM2024.283.BR