Kraftvarmeværk – ej handlet groft uagtsomt

Kraftvarmeværk – ej handlet groft uagtsomt

Efter næsten 7 års sagsbehandling ved Skatteankestyrelsen fik vi medhold ved Landsskatteretten i en principiel sag for et kraftvarmeværk. SKAT mente ellers, at kraftvarmeværket skulle tilbagebetale ca. 2,9 mio. kr. i afgiftsgodtgørelse for perioden 2008–2015. Sagen angik et decentralt kraftvarmeværks adgang til godtgørelse af gas- og kuldioxidafgift. SKAT traf i 2016 afgørelse om, at kraftvarmeværket ikke var berettiget til godtgørelse, fordi det ikke opfyldte betingelsen i gasafgiftslovens § 8, stk. 5 og kuldioxidafgiftslovens § 7, stk. 7 om, at mindst 100 % af varmeleverancen i mindst 75 % af året skulle kunne dækkes af kraftvarmeenheden, da man ikke havde medregnet overskudsvarme fra fabrikken til varmeleverancen ved opgørelsen af, om kraftvarmeværket havde kraftvarmekapacitet.

SKAT vurderede, at ledelsen i kraftvarmeværket havde handlet mindst groft uagtsomt med den konsekvens, at SKAT foretog ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3. I samme forbindelse blev kraftvarmeværket strafferetligt sigtet for overtrædelse af afgiftslovgivningen.

Landsskatteretten fandt, at begrebet “varmeleverance” i gasafgiftslovens § 8, stk. 5 og kuldioxidafgiftslovens § 7, stk. 7 skulle forstås således, at det var kraftvarmeværkets varmeleverancer fra de drevne anlæg til varmeforsyningsnettet, der skulle medregnes. Kraftvarmeværket havde derfor ikke lavet en fejl, da man opgjorde kraftvarmekapaciteten uden at medregne varmen fra fabrikken. Der var derfor ikke grundlag for, at kraftvarmeværket kunne anses for at have handlet groft uagtsomt efter skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3. SKATs afgørelse for den ekstraordinære periode bortfaldt derfor.

SKM2023.201.LSR