Rette indkomstmodtager – omgørelse

Rette indkomstmodtager – omgørelse

Sagen vedrørte en skatteyder, som drev konsulentvirksomhed i selskabsform. Landsretten fandt, at skatteyderen – og ikke dennes selskab A ApS – var rette indkomstmodtager af indkomst fra managementaftaler, som A ApS havde indgået med et selskab, der producerede motorer. Landsretten fandt dog, at skatteyderen og A ApS var berettiget til omgørelse efter skatteforvaltningslovens § 29, idet landsretten lagde til grund, at de overvejende hensyn bag beslutningen om, at indkomsten var henført til A ApS ikke var skattemæssige. Endvidere fandt landsretten, at det i A ApS’ regnskaber var angivet, at indtægten hidrørte fra konsulentvirksomhed, og at S ikke var bekendt med, at placeringen af indtægten i A ApS kunne give anledning til skattemæssige problemer, hvorfor han ikke havde anledning til at oplyse yderligere om forholdet. Landsretten fandt derfor, at betingelsen i skatteforvaltningslovens § 29, stk. 1, nr. 3, om at forholdet skal være lagt klart frem, ikke var til hinder for omgørelse. Som følge af tilladelsen til omgørelse undgik skatteyderen at blive dobbeltbeskattet af indkomsten.

SKM 2009.752 V