Skattefri befordringsgodtgørelse – genoptagelse

Skattefri befordringsgodtgørelse – genoptagelse

Sagen handlede om, hvorvidt vores klient var berettiget til at få ændret sin skatteansættelse for indkomstårene 2014 og 2015 i medfør af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2. Sagen handlede i den forbindelse specifikt om, hvorvidt han opfyldte betingelserne for at modtage skattefri befordringsgodtgørelse efter ligningslovens § 9 B. I sagen havde vi gjort gældende, at vores klient opfyldte betingelserne for skattefri befordringsgodtgørelse, og at de månedlige kørselsregnskaber, han havde indleveret til sin arbejdsgiver, havde været tilstrækkelige til, at arbejdsgiveren har kunnet foretage kontrol af antallet af kørte kilometer.

Retten fandt det efter en konkret vurdering bevist, at betingelserne for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse var opfyldt i de omtvistede indkomstår, og vores klient fik herefter nedsat skatteansættelserne for 2014 og 2015 med henholdsvis 74.600 kr. og 79.681 kr.

SKM2021.411.BR