Falk Hansen Advokater

SKATTE- OG AFGIFTSPROCES

Har du eller din virksomhed fået en henvendelse fra Skattemyndighederne eller er du blevet involveret i en skattesag, så er det vigtigt, at sagen bliver håndteret korrekt fra starten af.

FALK HANSEN advokater er en advokatvirksomhed med speciale inden for skatte- og afgiftsområdet, og vi fører alle typer af skattesager samt afledte straffesager i det administrative system og for alle retsinstanser.

En sag kan starte med forhandlinger med Skattestyrelsen eller indbringelse af sagen for Landsskatteretten, et ankenævn (skatteankenævn, vurderingsankenævn, motorankenævn) eller domstolene. FALK HANSEN advokater har mere end 20 års erfaring med skattesager, og derfor kender vi ofte sagsbehandlerne og modparterne i sagen, hvilket altid er en god begyndelse i en skattesag.

Hvad fokuserer vi på i en skattesag

Vi har i skattesager særligt fokus på dokumentation, dokumentation og atter dokumentation. Det nytter nemlig ikke noget at have ret, hvis man ikke også kan bevise det.

Vores erfaring fortæller os, at den part, der har fremskaffet korrekt og fyldestgørende dokumentation for sin påstand og sine synspunkter, oftest vinder sagen.

Hvis en skattesag består af flere forhold, og der eksempelvis er mest sandsynlighed for at få medhold i forhold til ét af forholdene, så kan sagen med fordel skæres til, således at der fokuseres på det forhold, hvor vinderchancerne er størst.

Det er vores erfaring, at denne fremgangsmåde øger chancen for at få medhold i forholdet, ligesom det giver mulighed for 100 % omkostningsgodtgørelse fra Staten til udgiften forbundet med sagens førelse.

I Landsskatteretten/skatteankenævnet afgøres sagen af Landsskatterettens/skatteankenævnets medlemmer efter en indstilling fra en sagsbehandler ved Skattestyrelsen eller Motorstyrelsen. Vi bestræber os derfor altid på at få etableret en fornuftig dialog med sagsbehandleren, baseret på gensidig tillid og respekt.

Erfaringen viser nemlig, at hvis sagsbehandleren er positivt indstillet over for skatteyderens argumenter, vil det oftest ende med, at skatteyderen vinder skattesagen.

Skattesager – Falk Hansen Advokater

Få hjælp af en af landets førende skatteadvokater

FALK HANSEN advokater har over 20 års erfaring med førelse af skatte- og afgiftssager, og vi hjælper såvel skatteydere som professionelle rådgivere med at føre skatte- og afgiftssager hos Skatteforvaltningen, Skatteankestyrelsen, skatteankenævnene, Landsskatteretten og domstolene.

FALK HANSEN advokater er derfor i besiddelse af et meget stort erfaringsgrundlag, der sikrer en høj kvalitet samt en effektiv førelse af din skatte- eller afgiftssag.

Skatte- og afgiftssagerne handler både om indkomstskat, moms, afgifter og told. Derudover håndterer vi potentielle strafferetlige følger ved overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen, idet såvel private som virksomheder skal være opmærksomme på risikoen for en eventuel efterfølgende straffesag.

Vores høje specialisering sikrer en rådgivning på et højt fagligt niveau til en konkurrencedygtig pris.

På skatteområdet er der endvidere mulighed for at få tilkendt omkostningsgodtgørelse, hvorefter Staten for hovedparten af skatte- og afgiftssager betaler minimum 50 % af udgifterne til vores bistand fra det tidspunkt, hvor Skattestyrelsen eller Motorstyrelsen har truffet afgørelse i sagen.

Såfremt du eller din virksomhed har modtaget en henvendelse fra Skattemyndighederne, eller er blevet involveret i en skatte- eller afgiftssag, tilbyder FALK HANSEN advokater en uforpligtende vurdering af denne.

Kontakt FALK HANSEN advokater

Du kan kontakte FALK HANSEN advokater og aftale et uforpligtende møde for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med din skattesag.