Falk Hansen Advokater

Skattesagen fra a-z

Skatteproces

Hos FALK HANSEN advokater har vi mange års erfaring med førelse af skattesager, og vi hjælper gerne dig eller din virksomhed med en opstået skattesag. Vi fører alle typer af skattesager samt afledte straffesager for alle retsinstanser, og vi fører sager for både privatpersoner, større og mindre virksomheder, samt for hovedaktionærer og hovedanpartshavere.

Betegnelsen ”skattesag” er et samlebegreb, der dækker over alle typer af sager indenfor skatte- og afgiftsretten – dvs. sager om bl.a.:

  • Lønmodtagerbeskatning
  • Beskatning af hovedaktionærer/hovedanpartshavere
  • Erhvervsbeskatning
  • Selskabsbeskatning
  • Arbejdsudlejebeskatning
  • Kapitalgevinstbeskatning
  • Moms
  • Energiafgifter
  • Registreringsafgift og eksportgodtgørelse
  • Punktafgifter

Nedenfor kan du læse om, hvad en skattesag egentlig er, herunder hvordan den typisk opstår, og hvordan skattesagens forløb er.

Hvordan opstår en skattesag?

De fleste af de skattesager, som vi fører, starter op i Skattestyrelsen. Vi fører dog også sager vedrørende motorkøretøjer, som starter op i Motorstyrelsen. Skattestyrelsen og Motorstyrelsen er to af i alt syv styrelser under den paraply, der betegnes Skatteforvaltningen. Skattesager kan i princippet starte op inden for alle områder af den omfattende lovgivning på skatte- og afgiftsområdet.

Skattestyrelsen foretager kontrol af tidligere foretagne skatteansættelser, enten efter udvælgelse til almindelig efterprøvelseskontrol eller stikprøvekontrol, eller når Skattestyrelsen modtager oplysninger omkring en konkret virksomhed eller borger, der giver anledning til en nærmere undersøgelse.

Genoptagelse af skat og moms – Falk Hansen advokater

Efterprøvelseskontrol og stikprøvekontrol

Ved efterprøvelseskontrol udvælger Skattestyrelsen de personer og virksomheder, der skal gennem en efterprøvelse af deres samlede skatte- moms- og afgiftsforhold. Skattestyrelsen foretager også stikprøvekontroller med henblik på at identificere nye fokusområdet for kontrol og vejledning. Kontrollen starter med, at Skattestyrelsen indhenter dokumentationsmateriale som fx regnskaber og bilagsmateriale fra de udvalgte personer og virksomheder.

Kontrolaktioner

Sager starter typisk også op i forbindelse med igangsatte kontrolaktioner, herunder det såkaldte Projekt Money transfer, hvor Skattestyrelsen gennemfører målrettet kontrol af pengeoverførsler til og fra udlandet.

Skattestyrelsen fører også kontrol med virksomhedernes brug af udenlandsk arbejdskraft, hvor det kontrolleres, om der er tale om arbejdsudleje og eller en entreprise, herunder om samarbejdsforholdet skal være omfattet af arbejdsudlejebeskatning, og om den danske hvervgiver mangler at indeholde arbejdsudlejeskat mv.

Skattestyrelsen har endvidere igangsat kontroller i forhold til eksempelvis kryptovaluta, momskarruseller, Panama Papers, hvidvask, punktafgifter og kædesvig/fiktive virksomheder og fiktive fakturaer.

Kontrol overfor privatpersoner sker ofte inden for områder som indberetning af befordringsfradrag og andre ligningsmæssige fradrag, udbetaling af kørselsgodtgørelse, kontantindsættelser på bankkonti, samt aktieavancer og anden skattepligtig indtægt.

Skattestyrelsens beføjelser

Beføjelserne til at gennemføre kontrollen findes bl.a. i skattekontrolloven, der også omhandler skatteyders indberetningspligt. Skattekontrolloven pålægger bl.a. bankerne at fremsende virksomheder og privatpersoners kontooplysninger direkte til Skattestyrelsen, hvis Skattestyrelsens anmoder herom.
Omgørelse af afgørelse – Falk Hansen advokater

Skattesagens oplysning og Officialprincippet

Alle skattesager starter formelt set med, at den pågældende kontrolmyndighed sender en såkaldt materialeindkaldelse. Af denne fremgår det, hvorfor eksempelvis Skattestyrelsen (som vi anvender som styrelse i følgende beskrivelse af sagsforløbet) henvender sig og hvilke oplysninger, de ønsker fra borgeren eller virksomheden.

Skatteforvaltningen skal sikre, at en sag er tilstrækkeligt oplyst til, at der kan træffes en afgørelse på et korrekt og fyldestgørende grundlag. Dette kaldes Officialprincippet.

Skatteforvaltningen skal derfor sørge for, at alle relevante oplysninger fremskaffes og inddrages i sagen. Dette gælder både vedrørende de faktiske og de retlige forhold. Oplysninger kan skaffes ved at bede skatteyder om at fremskaffe specifikke oplysninger, men oplysninger kan også fremskaffes fra andre myndigheder eller tredjemand, herunder banker.

Forslag til afgørelse og partshøring

Når Skattestyrelsen vurderer, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, sender Skattestyrelsen et forslag til afgørelse, hvilket også kaldes en varslingsskrivelse.

Reglerne om udsendelse af forslag til afgørelse fremgår af skatteforvaltningslovens § 20, og tjener som garantiforskrift til formaliseret og korrekt partshøring samt kontradiktionsadgang på skatteområdet. Kontradiktion handler om, at parterne i en sag skal have adgang det samme materiale, og dermed må Skattestyrelsen kun inddrage det materiale i sagen, som er fremlagt og kendt for borgeren eller virksomheden.

Partshøringen efter reglerne i skatteforvaltningslovens § 20 er udvidet i forhold til forvaltningslovens almindelige partshøringsregel, idet begrundelseskravene i forvaltningslovens § 24 allerede skal være opfyldt på varslingstidspunktet. Dette udgør en helt særlig retssikkerhedsgaranti på skatteområdet, hvor procedurereglerne skal skabe en garanti for, at afgørelser træffes på korrekt og fuldt ud varslet og begrundet grundlag.

Partshøringen skal være reel og fyldestgørende, og alle relevante og væsentlige indsigelser og oplysninger, der gives af parten, skal indgå i sagen og skal sagsbehandles og kommenteres, så det sikres, at bedømmelsesgrundlaget er korrekt.

Afgørelse i sagen og klageadgang

Efter udløbet af fristen for bemærkninger til forslaget til afgørelse træffer Skattestyrelsen afgørelse i sagen. Herefter er sagen endelig. Hvis man ønsker at klage over afgørelsen, kan den enten påklages til Skatteankestyrelsen eller indbringes for domstolene, senest 3 måneder efter afgørelsesdatoen.

I praksis indbringes klager for Skatteankestyrelsen, der er sekretariat for Landsskatteretten og Skatteankenævnene. Det koster 1.100 kr. at indbringe en klage. Skatteankestyrelsen bestemmer ud fra klagens tema om sagen skal indbringes for landsskatteretten eller et lokalt skatteankenævn.

Klagesagens gang og frister

Når klagen er modtaget, sender Skatteankestyrelsen en kvitteringsskrivelse til klager. Heraf fremgår den forventede samlede sagsbehandlingstid. Klagesager, under betegnelsen ”borgernære sager”, eksempelvis sager omkring ligningsmæssige fradrag og værdiansættelse af motorkøretøjer, behandles altid inden for 12 måneder og typisk ved et skatteankenævn. Alle sager vedrørende selskaber og sager vedrørende moms og afgifter behandles ved Landsskatteretten. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ved sager for Landsskatteretten var i 2022 på 32,9 måneder.

Under sagens forberedelse ved Skatteankestyrelsen sendes klagen i høring ved Skattestyrelsen, som herefter kommer med en udtalelse til sagen. Denne udtalelse kommer herefter i høring ved klager. Vi anmoder altid om et kontormøde ved Skatteankestyrelsen, som Skatteankestyrelsen således vil indkalde til, når sagsbehandleren ved Skatteankestyrelse er klar til at behandle sagen. Skatteankestyrelsen behandler og forbereder afgørelsesudkastet i klagesagen, men det er Landsskatteretten eller et ankenævn, der træffer den endelige afgørelse i sagen.

Hvis vi modtager et negativt forslag til afgørelse, vil vi anmode om et retsmøde med Landsskatteretten eller et møde med ankenævnet.

Herefter vil Landsskatteretten eller ankenævnet træffe afgørelse i sagen.

Det er vores erfaring, at en del rådgivere i branchen afholder møder med myndighederne uden, at klienten deltager. Her er det vores klare erfaring, at chancerne for at opnå et gunstigt resultat i sagerne forøges markant, når klienten deltager og involveres i klageprocessen, herunder deltager i kontormøder og retsmøder.

Befordringsfradrag – Falk Hansen Advokater

Sagens behandling ved domstolene

Hvis afgørelsen går klager imod, kan den indbringes for domstolene. Dette sker ved at oprette et sagsanlæg på portalen minretssag.dk. Her skal uploades en stævning mod Skatteministeriet, som skal indbringes for den byret, hvor klager har bopæl. I den forbindelse betales en retsafgift på enten 750 kr. eller 1.500 kr. afhængigt af sagens værdi.

Sagsbehandlingstiden ved byretterne er typisk mellem 1,5 – 2 år. Under sagen behandling ved retten foregår der en skriftveksling mellem sagsøger og sagsøgte. I skattesager er sagsøgte, Skatteministeriet, altid repræsenteret af Kammeradvokaten. Når forberedelsen er afsluttet, sker der hovedforhandling i byretten, hvor advokaterne fremfører sagen for dommeren og parten og eventuelle vidner udtaler sig. Herefter bliver sagen optaget til dom, og parterne modtager den endelige dom efter cirka 4 uger.

Dommen kan herefter indbringes for landsretten af både sagsøger og sagsøgte. Ved landsretten sker der igen skriftveksling mellem advokaterne, hvorefter sagen hovedforhandles ved landsretten. Kun principielle sager kan herefter indbringes for Højesteret.

Skattestraffesager

Når Skattestyrelsen har truffet afgørelse i en sag, vurderer sagsbehandleren, om sagen skal sendes til såkaldt ”vurdering af eventuelt strafansvar” ved Skattestyrelsens Straffesagsenhed. Her vurderer jurister, om der er grundlag for at rejse en straffesag, der i givet fald vil kunne medføre en bøde på 1-3 gange det skyldige beløb.

Brug for en skatteadvokat?

Har du eller din virksomhed fået en henvendelse fra Skattemyndighederne, eller er du blevet involveret i en skattesag, så er det vigtigt, at sagen bliver håndteret korrekt fra starten af.

Vi har i skattesager særligt fokus på dokumentation, dokumentation og atter dokumentation. Det nytter nemlig ikke noget at have ret, hvis man ikke også kan bevise det.

Vores erfaring fortæller os, at den part, der har fremskaffet korrekt og fyldestgørende dokumentation for sin påstand og sine synspunkter, oftest vinder sagen.

Derudover er det naturligvis afgørende, at vi som Skatteadvokater kender den relevante lovning og særligt praksis på området. Vi har gennem mange års erfaring opnået en ganske omfattende ”know how” i forhold til praksis indenfor de forskellige sagsområder. Vi har i den forbindelse oparbejdet en stor samling af både offentliggjort men også ikke-offentliggjort praksis i form af domme, afgørelser mv., som vi anvender til fordel for vores klienter i de enkelte sager.

I Landsskatteretten eller ankenævnet afgøres sagen af medlemmerne efter en indstilling fra en sagsbehandler ved Skattestyrelsen eller Motorstyrelsen. Vi bestræber os derfor altid på at få etableret en god og fornuftig dialog med sagsbehandleren, baseret på gensidig tillid og respekt.

Erfaringen viser nemlig, at hvis sagsbehandleren er positivt indstillet over for skatteyderens argumenter, vil det oftest ende med, at skatteyderen vinder skattesagen.

Omkostningsgodtgørelse fra Staten

På skatte- og afgiftsområdet er der mulighed for at få tilkendt omkostningsgodtgørelse, hvorefter Staten for hovedparten af skatte- og afgiftssager betaler minimum 50 % af udgifterne til vores bistand fra det tidspunkt, hvor Skattestyrelsen eller Motorstyrelsen har truffet afgørelse i sagen. Hvis sagen vindes fuldt ud eller i overvejende grad ved et Skatteankenævn, ved Landsskatteretten eller ved domstolene, så dækker Staten i henhold til gældende regler om omkostningsgodtgørelse alle udgifterne til sagen med 100 %.

Hvorfor vælge os som din skatteadvokat?

FALK HANSEN advokater har over 20 års erfaring med førelse af skatte- og afgiftssager, og vi hjælper såvel skatteydere som professionelle rådgivere med at føre skatte- og afgiftssager hos Skatteforvaltningen, Skatteankestyrelsen, skatteankenævnene, Landsskatteretten og domstolene.

FALK HANSEN advokater er derfor i besiddelse af et meget stort erfaringsgrundlag, der sikrer en høj kvalitet samt en effektiv førelse af din skatte- eller afgiftssag.

Vores høje specialisering sikrer en rådgivning på et højt fagligt niveau til en konkurrencedygtig pris.

Såfremt du eller din virksomhed har modtaget en henvendelse fra Skattemyndighederne, eller er blevet involveret i en skatte- eller afgiftssag, tilbyder FALK HANSEN advokater en uforpligtende vurdering af denne.

Medarbejdere FH Advokater 2023

Kontakt FALK HANSEN advokater

Du kan kontakte FALK HANSEN advokater og aftale et uforpligtende møde for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med din skattesag.