Falk Hansen Advokater

SKATTESTRAFFESAGER

Hvis du er sigtet eller tiltalt strafferetligt i en skattesag tilbyder FALK HANSEN advokater altid et gratis møde, hvor vi kan drøfte din sag og sikre den bedst mulige håndtering af sagen. Vores styrke er, at vi modsat vores modpart (anklagemyndigheden) kender alt til den grundlæggende skatte- eller afgiftslovgivning, som påstås overtrådt, og derudover kender vi også til strafferetten. Dette giver en dobbelt fordel for vores klienter.

Hvis du er sigtet eller tiltalt strafferetligt i en skattesag tilbyder FALK HANSEN advokater altid et gratis møde, hvor vi kan drøfte din sag og sikre den bedst mulige håndtering af sagen. Vores styrke er, at vi modsat vores modpart (anklagemyndigheden) kender alt til den grundlæggende skatte- eller afgiftslovgivning, som påstås overtrådt, og derudover kender vi også til strafferetten. Dette giver en dobbelt fordel for vores klienter.

Vi håndterer typisk følgende opgaver:

 

  • Forhandling med Skattemyndighederne om straf i bødesager
  • Forsvarsadvokat i straffesager ved domstolene
  • Udarbejdelse af strategi i forhold til den underliggende civile skattesag
  • Forhandlinger med anklagemyndigheden
  • Bistand i forbindelse med indsamling af beviser
  • Udarbejdelse af processkrifter og materialesamlinger til retten

Hvordan udløses en skattestraffesag

Hvis Skattemyndighederne vurderer, at en skatteyder i en skattesag har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger om sine økonomiske forhold, så rejser myndighederne også en straffesag.

Den, som forsætligt unddrager det offentlige skat, straffes med fængsel, hvis det unddragne beløb overstiger 500.000 kr., sædvanligvis suppleret med en tillægsbøde. Begås handlingen ved grov uagtsomhed, eller drejer det sig om mindre beløb, kan straffen være en bøde. Bødesager kan afgøres administrativt på den måde, at skatteyderen over for Skattestyrelsen påtager sig at betale bøden. Fejl, der karakteriseres som simpelt uagtsomme, er ikke strafbare.

Det er politi og anklagemyndighed, der rejser straffesagen ved domstolene. Den tiltalte skatteyder kan af retten få beskikket en forsvarer, evt. efter eget valg.

Sagerne indbringes næsten altid for byretten i 1. instans i den retskreds, hvor den strafbare handling er begået, dvs. normalt der, hvor tiltalte bor. I sager, hvor anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængsel, består retten af en dommer som retsformand og to domsmænd, der er politisk udpegede lægfolk.

Byrettens dom kan af begge parter ankes til landsret. Ankefristen er som udgangspunkt kun 14 dage, regnet fra dommens afsigelse eller forkyndelse.

Landsrettens dom er som udgangspunkt endelig. Ligesom for civile sager kan Procesbevillingsnævnet dog give tredjeinstansbevilling til at indbringe en straffedom fra landsretten for Højesteret.

Retten tilkender forsvareren honorar, typisk baseret på forsvarernes tidsforbrug, og bestemmer, hvem der skal betale sagens omkostninger. Straffesager er ikke omfattet af reglerne om omkostningsgodtgørelse i skattesager.

Kontakt advokat Christian Falk Hansen

Kontakt advokat Christian Falk Hansen på tlf. tlf 4070 5715 eller cfh@fhadvokater.dk, hvis du vil vide mere om skattestraffesager, eller hvis du selv har en sag, som du gerne vil have bistand til.

Christian Falk Hansen har med succes ført et stort antal skattestraffesager ved både Skattestyrelsen og ved domstolene.