Skatteyder havde ikke handlet groft uagtsomt

Beskattet af maskeret udlodning for i alt 5,3 mio. kr.

Ny dom fra Vestre Landsret

Hvis Skattestyrelsen vil gennemføre en forhøjelse af en skatteansættelse, så skal skatteyder modtage varsel herom senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb. Hvis Skattestyrelsen vurderer, at skatteyder har handlet groft uagtsomt ved indgivelse af selvangivelse – eller ved manglende selvangivelse af en given indkomst – så kan Skattestyrelsen gennemføre såkaldt ekstraordinær genoptagelse og varsle forhøjelse helt op til 10 indkomstår tilbage i tid.

Skattestyrelsen vurderer oftere og oftere, at skatteydere har handlet groft uagtsomt. Jeg har fået medhold i en række klagesager ved Landsskatteretten i, at mine klienter ikke har handlet groft uagtsomt. Ender sagerne ved domstolene er det mere svært at få medhold i, at der ikke er handlet groft uagtsomt.

Vestre Landsret har den 13. januar 2022 givet min klient medhold i, at hun ikke havde handlet groft uagtsomt i forhold til hendes skatteansættelser for indkomstårene 2007 og 2008 og hendes indkomst for disse to år blev nedsat med ca. 1 mio. kr. Beskatningen for de efterfølgende indkomstår blev opretholdt, dog blev indkomsten for 2011 nedsat med 480.000 kr.

Kvinden var blevet beskattet af maskeret udlodning for i alt 5,3 mio. kr. over årene 2007-2011, som relaterede sig til en virksomhed, som hun kun lagde navn til i forbindelse med stiftelsen – men som hendes mangeårige samlever reelt drev og efter vores opfattelse ejede. Virksomheden beskæftigede sig med handel indenfor energibranchen, og kvinden, der arbejder som social- og sundhedshjælper, har aldrig haft noget med virksomheden at gøre. Men landsretten fandt, at hun skattemæssigt reelt var ejer af virksomheden (selskabet), og at de omhandlede transaktioner fra selskabet havde “passeret hendes økonomi”, hvorefter hun blev beskattet.

Dommen må antages at blive påberåbt af skatteydere fremadrettet i sager omkring ekstraordinær genoptagelse. Dommen viser – på linje med Højesterets dom af den 13. december 2021 (SKM2021.707.HR) vedrørende Skattestyrelsens 6-måneders reaktionsfrist for at varsle ekstraordinær genoptagelse – at Skattestyrelsen er gået for vidt i visse sager om ekstraordinær genoptagelse.

Skatteyder klagesag – Falk Hansen advokater

Relaterede artikler