TIL- OG FRAFLYTNING (SUBJEKTIV SKATTEPLIGT)

FALK HANSEN advokater har stor erfaring med at håndtere sager om den skattemæssige betydning af til- og fraflytning til landet. Har du en sag om skattepligt til Danmark, eller vil du sikre dig mod at få en, kan vi naturligvis assistere dig både med rådgivning og med at føre sagen mod skattemyndighederne.

Det skattemæssige udgangspunkt

Reglerne om skattepligt til Danmark fremgår af kildeskatteloven.

Der foreligger fuld skattepligt for:

 • Personer, der har bopæl her i landet.
 • Personer, der opholder sig her i tidsrum af mindst 6 måneder.
 • Danske statsborgere, der gør tjeneste eller varigt opholder sig om bord på skibe med hjemsted her.
 • Personer, som af den danske stat, regioner, kommuner eller andre offentlige institutioner er udsendt til tjeneste uden for riget.
 • Det følger af den fulde skattepligt, at al skattepligtig indkomst som udgangspunkt skal medregnes ved indkomstopgørelsen, uanset om indkomsten er optjent her i landet eller ikke. Det kaldes globalindkomstprincippet.
Til- og fraflytning – Falk Hansen advokater

Bopæl i landet

Ved afgørelsen af, om betingelsen om bopæl er opfyldt, lægges der vægt på, om personen ved at etablere husstand, leje sig bolig eller ved andre foranstaltninger har tilkendegivet, at vedkommende har til hensigt at have hjemsted her i landet.
Det er både de faktiske boligforhold og den/de subjektive hensigter, der har betydning for, om personen er fuldt skattepligtig her i landet.

I praksis vil skattepligten efter bopælskriteriet være afhængig af, om personen har rådighed over en helårsbolig her i landet. Udgangspunktet er, at en sådan rådighed vil være en nødvendig og samtidig en tilstrækkelig betingelse for at statuere bopæl.

Sommerhus statuerer som udgangspunkt ikke bopæl, men hvis eksempelvis et sommerhus anvendes som helårsbolig af en person eller dennes ægtefælle, kan dette statuere bopæl.

Rådighed over helårsbolig forudsætter en rådighed af en vis tidsmæssig udstrækning.

Er en persons rådighed ganske kortvarig, f.eks. under 1-2 måneder, vil den pågældende efter omstændighederne ikke anses for at have erhvervet bopæl her i landet. Afgørelsen heraf vil bero på en vurdering af de konkrete omstændigheder.

Indtræden og ophør af skattepligt

For en person, der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at tage ophold her, indtræder den fulde skattepligt først, når den pågældende tager ophold her i landet. Kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende, anses ikke for ophold i Danmark.

Det er denne regel, der afgør spørgsmålet om skattepligtens indtræden, når en person råder over en helårsbolig. Skattepligten indtræder således ikke kun fordi, den pågældende eksempelvis har de stærkeste personlige relationer til Danmark.

Efter bestemmelsen indtræder skattepligten ved en kombination af bopæl og ophold her i landet. I praksis er erhvervelse af bopæl som udgangspunkt ensbetydende med, at den pågældende eller dennes ægtefælle har købt eller lejet sig en bolig her i landet. Men den pågældende kan også have erhvervet bopæl her i landet ved at bo hos forældre mv.

Bopæl erhverves ved køb eller leje af helårsbolig, men som udgangspunkt ikke ved køb eller leje af et sommerhus. Hvis personen eller dennes ægtefælle benytter sommerhuset som helårsbolig, behandles sommerhuset på samme måde som en helårsbolig.

Erhvervsmæssig beskæftigelse

Der skal foretages en konkret vurdering af, om opholdet har det fornødne præg af ferie eller lignende.

Hvis personen varetager et indtægtsgivende erhverv under opholdet her i landet, indtræder skattepligten som udgangspunkt, fordi et sådant ophold ikke er et “kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende”.

Det gælder uanset om den pågældende udøver sit erhverv som lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende, bestyrelsesmedlem mv.

I praksis er skattepligten indtrådt ved:

 • 4 ugers arbejde i sommerferieperioden hos en dansk arbejdsgiver. Se SKM2002.252.LR.
 • Første tjenesterejse i Danmark i forbindelse med en række planlagte/forventede tjenesterejser. Se SKM2006.41.SR.
 • Deltagelse i 4 årlige bestyrelsesmøder i et selskab. Se SKM2009.813.LSR.
 • Galleri fra sommerbolig. Se SKM2006.212.SR.
 • 80 årlige erhvervsbetingede overnatninger. Se TfS 1992, 198 LR.
 • Skattepligten indtræder på det tidspunkt, hvor den pågældende påbegynder sit arbejde. Se SKM2007.353.SR og SKM2006.41.SR.

Kontakt FALK HANSEN advokater

Vi har hos FALK HANSEN advokater stor erfaring med at føre skattesager, og vi har erfaret, at det er afgørende for sagens udfald, at den håndteres korrekt og professionelt fra starten af. Vi foreslår derfor, at du kontakter FALK HANSEN advokater med det samme, hvis du har spørgsmål til beskatning i Danmark eller har fået en sag om skattepligt af indtægt.