Tilbagebetaling af ca. 2,9 mio. kr. i afgiftsgodtgørelse

Medhold ved Landsskatteretten

Efter næsten 7 års sagsbehandling ved Skatteankestyrelsen har vi fået medhold ved Landsskatteretten i en principiel sag for et kraftvarmeværk. SKAT mente ellers, at kraftvarmeværket skulle tilbagebetale ca. 2,9 mio. kr. i afgiftsgodtgørelse for perioden 2008–2015.

Sagen angik et decentralt kraftvarmeværks adgang til godtgørelse af gas- og kuldioxidafgift. Varmeforsyningsnettet fik i den omhandlede periode varme leveret fra tre kilder, herunder overskudsvarme fra en fabrik. Kraftvarmeværket havde i perioden angivet godtgørelse af gas- og kuldioxidafgift af gasforbrug på gaskedler efter gasafgiftslovens § 8, stk. 4 og kuldioxidafgiftslovens § 7, stk. 6.

SKAT traf i 2016 afgørelse om, at kraftvarmeværket ikke var berettiget til godtgørelse, fordi det ikke opfyldte betingelsen i gasafgiftslovens § 8, stk. 5 og kuldioxidafgiftslovens § 7, stk. 7 om, at mindst 100 % af varmeleverancen i mindst 75 % af året skulle kunne dækkes af kraftvarmeenheden, da man ikke havde medregnet overskudsvarme fra fabrikken til varmeleverancen ved opgørelsen af, om kraftvarmeværket havde kraftvarmekapacitet.

SKAT vurderede, at ledelsen i kraftvarmeværket havde handlet mindst groft uagtsomt med den konsekvens, at SKAT foretog ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3. I samme forbindelse blev kraftvarmeværket strafferetligt sigtet for overtrædelse af afgiftslovgivningen.

Landsskatteretten fandt, at begrebet “varmeleverance” i gasafgiftslovens § 8, stk. 5 og kuldioxidafgiftslovens § 7, stk. 7 skulle forstås således, at det var kraftvarmeværkets varmeleverancer fra de drevne anlæg til varmeforsyningsnettet, der skulle medregnes. Kraftvarmeværket havde derfor ikke lavet en fejl, da man opgjorde kraftvarmekapaciteten uden at medregne varmen fra fabrikken. Der var derfor ikke grundlag for, at kraftvarmeværket kunne anses for at have handlet groft uagtsomt efter skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 3.

SKATs afgørelse for den ekstraordinære periode bortfaldt derfor. Da SKAT ikke havde kontrolleret, om de øvrige betingelser for godtgørelse efter el-patronordningen var opfyldt, blev den ordinære periode hjemvist til fornyet behandling. Kraftvarmeværket forventer at opnå fuldt medhold for den ordinære periode.

SKAT havde også krævet godtgørelse af afgift vedrørende stilstandsvarme tilbagebetalt, idet SKAT fandt, at selskabet havde anvendt en forkert beregningsmetode. Landsskatteretten fandt, at der var en sådan tvivl om det faktiske grundlag for SKATs afgørelse, at SKAT ikke havde opfyldt sin pligt efter det forvaltningsretlige officialprincip til at oplyse sagen. Denne del bortfaldt derfor.

Afgiftssagen er endelig, idet Skatteministeriet ikke har indbragt sagen for domstolene. Skattestyrelsen har pt. ikke opgivet den tidligere rejste strafferetlige sigtelse, men det må selvsagt forventes, at de frafalder sigtelsen.

Landsskatterettens afgørelse er offentliggjort i SKM2023.201.LSR

Vundet afgiftssag – Falk Hansen advokater

Relaterede artikler