FIRMABIL OG SPLITLEASING

FALK HANSEN advokater har stor erfaring og succes med at føre sager omkring beskatning af værdi af fri bil, herunder også deraf afledte straffesager, som Skattestyrelsen i stigende grad rejer i kølvandet på sådanne sager. Har Motorstyrelsen og/eller Skattestyrelsen rejst en sag over for dig eller dit selskab, er du meget velkommen til at kontakte os for en gratis og uforpligtende vurdering af sagen.

Firmabil og splitleasing – Falk Hansen Advokater

Almindelige firmabiler

Reglerne om skattepligt til Danmark fremgår af kildeskatteloven.

Der foreligger fuld skattepligt for:

 • Personer, der har bopæl her i landet.
 • Personer, der opholder sig her i tidsrum af mindst 6 måneder.
 • Danske statsborgere, der gør tjeneste eller varigt opholder sig om bord på skibe med hjemsted her.
 • Personer, som af den danske stat, regioner, kommuner eller andre offentlige institutioner er udsendt til tjeneste uden for riget.
 • Det følger af den fulde skattepligt, at al skattepligtig indkomst som udgangspunkt skal medregnes ved indkomstopgørelsen, uanset om indkomsten er optjent her i landet eller ikke. Det kaldes globalindkomstprincippet.

Rådigheds-beskatning for medarbejdere

Hvis en medarbejder har en firmabil til rådighed uden for normal arbejdstid, er bilen i udgangspunktet til rådighed for privat kørsel, hvorfor medarbejderen skal beskattes af værdi af fri bil efter reglerne i ligningslovens § 16, stk. 4.

For at undgå beskatning af værdi af fri bil skal der – ifølge skattemyndighederne – indgås en skriftlig aftale mellem medarbejderen og arbejdsgiveren om, at bilen ikke er til rådighed for privat kørsel, herunder kørsel mellem bopæl og en fast arbejdsplads, der normalt er privat kørsel.

Rådighedsbeskatning for hovedaktionærer/hovedanpartshavere

hovedanpartshavere. På en række særlige områder, herunder f.eks. i forhold til beskatning af værdi af fri bil, gælder der imidlertid et skærpet dokumentationskrav.

Hvis selskabets adresse og hovedaktionæren/hovedanpartshaverens private bopæl er sammenfaldende, er det generelt Skattestyrelsens opfattelse, at der kun kan undgås beskatning af værdi af fri bil, såfremt der fremlægges en fuldstændig – løbende ført – kørebog, der udelukkende udviser erhvervsmæssig kørsel. Det samme er tilfældet, hvis en firmabil af og til er parkeret ved den private bopæl.

FALK HANSEN advokater har imidlertid haft stor succes med at føre sager om beskatning af værdi af fri bil, hvor der hverken er ført en løbende kørebog eller udarbejdet en såkaldt fraskrivelseserklæring. I disse sager blev der foretaget en samlet konkret vurdering, hvorefter det blev tillagt afgørende betydning:

 • om der rent faktisk var et erhvervsmæssigt formål med den pågældende bil,
 • om hovedaktionæren/hovedanpartshaveren kunne dokumentere, at det private kørselsbehov blev dækket via private biler, samt
 • om Skattestyrelsen konkret havde foretaget observationer af privat kørsel i firmabilen.

Er firmabilen derimod parkeret på selskabets adresse uden for normal arbejdstid, og selskabets adresse ikke er sammenfaldende med den private bopæl, følger det af fast praksis, at det under alle omstændigheder ikke er nødvendigt for en hovedaktionær/hovedanpartshaver at føre en kørebog for at undgå beskatning af værdi af fri bil.

Kørsel mellem bopæl og arbejdsplads – kan rådighedsbeskatning undgås?

En firmabil, der udelukkende er til rådighed for erhvervsmæssig kørsel, medfører ikke beskatning af medarbejderen. Erhvervsmæssig kørsel er kørsel, der foretages i virksomhedens interesse, herunder kørsel fra virksomheden til kunder, leverandører og posthus mv. Kørsel mellem bopæl og arbejdsplads er derimod normalt privat kørsel, og hvis denne kørsel sker i en firmabil, skal medarbejderen som hovedregel beskattes af værdi af fri bil.

Der gælder dog følgende undtagelser til denne hovedregel:

 • 60-dages-reglen
 • 25-dages-reglen
 • Tilkaldevagt
 • Kundeopsøgende aktiviteter
 • Chauffører

I undtagelsessituationerne vil firmabilen stå parkeret på medarbejderens private bopæl. For at undgå beskatning af værdi af fri bil bør der foreligge en skriftlig aftale med arbejdsgiveren om, at firmabilen ikke må anvendes til privat kørsel.

Der eksisterer – uanset det ovenfor anførte vedrørende bevisbyrdens placering – ikke et egentligt krav om kørebog for at undgå beskatning af værdi af fri bil, men en kørebog kan dokumentere, at firmabilen ikke har været anvendt til privat kørsel. Hvis en firmabil på hvide plader eller en firmabil på gule plader, som arbejdsgiveren har betalt privatbenyttelsesafgift af, mere eller mindre permanent er parkeret ved medarbejderens bopæl, er det FALK HANSEN advokaters anbefaling, at der løbende føres en kørebog.

60-dages-reglen

Ved kørsel mellem bopæl og arbejde i en firmabil skal der ikke ske beskatning, når den såkaldte 60-dages-regel ikke overskrides. De første 60 arbejdsdage, hvor en medarbejder kører – uanset om kørslen sker i firmabil, egen bil, med tog eller andet transportmiddel – mellem bopæl og en arbejdsplads, er erhvervsmæssig kørsel. Efter de første 60 arbejdsdage er kørslen privat, idet arbejdspladsen herefter anses for at være en fast arbejdsplads.

Alle arbejdsdage tælles med uanset længde. Hvis medarbejderen en dag kun kører den ene strækning, vil denne kørsel alligevel tælle som en arbejdsdag. Ved optælling af kørsel mellem bopæl og en arbejdsplads skal antallet af arbejdsdage i de forudgående 12 måneder lægges sammen. Optællingen afbrydes kun, hvis medarbejderen arbejder mindst 60 på hinanden følgende dage på én eller flere andre arbejdspladser, inden medarbejderen atter kører mellem bopæl og den første arbejdsplads. En arbejdsplads kan altså blive ”midlertidig” igen, hvis medarbejderen udfører arbejde i mindst 60 dage på andre arbejdspladser uden at indfinde sig på den første arbejdsplads.

Kørsel fra en arbejdsplads til en anden arbejdsplads og tilbage igen eller videre til en tredje arbejdsplads tæller ikke med i 60-dages-reglen, idet kørsel mellem arbejdspladser altid er erhvervsmæssig. Det er som følge heraf muligt at komme på samme arbejdsplads i mere end 60 dage, uden at arbejdspladsen bliver fast, hvis blot kørslen ikke sker direkte fra bopælen til arbejdspladsen eller omvendt.

Hvis der er sammenfald mellem virksomhedsadressen og privatadressen, er kørsel mellem denne adresse og et andet arbejdssted ikke erhvervsmæssig kørsel mellem skiftende arbejdssteder, men omfattet af 60-dages-reglen.

Der er i udgangspunktet arbejdsgiveren og medarbejderen, der skal kunne dokumentere, at 60-dages-reglen er overholdt, såfremt medarbejderen skal undgå beskatning af værdi af fri bil. Der gælder dog en særlig formodningsregel for personer, der til stadighed har skiftende arbejdspladser. Efter formodningsreglen anses kørsel til arbejdspladser for erhvervsmæssig, hvis personen har et kørselsmønster, der indebærer kørsel til så mange forskellige arbejdspladser, at det ikke er sandsynligt, at der køres mellem bopæl og den enkelte arbejdsplads i mere end 60 arbejdsdage inden for en 12-månedersperiode.

Det er i denne sammenhæng centralt at bemærke, at Skattestyrelsen i visse tilfælde – med fremadrettet virkning – kan pålægge en skatteyder at føre et kørselsregnskab til brug for kontrol af, om 60-dagesreglen er overholdt. Hvis kørselsregnskabet viser, at 60-dages-reglen ikke er overholdt, kan der ikke på denne baggrund ske beskatning af værdi af fri bil i forhold til tiden forud for, at skatteyderen blev pålagt at føre et kørselsregnskab.

25-dages-reglen

Der skal efter praksis ikke ske beskatning af værdi af fri bil ved undtagelsesvis kørsel – maksimalt 25 gange i løbet af en rullende periode på 12 måneder – i firmabil mellem det faste arbejdssted og bopælen, hvis følgende betingelser er opfyldt:

Bilen udelukkende skal bruges erhvervsmæssigt den efterfølgende dag

Medarbejderen i øvrigt er afskåret fra at bruge bilen privat

Der føres kørselsregnskab

Hver enkelt kørsel mellem arbejdssted og bopæl samt kørsel mellem bopæl og arbejdssted tæller med ved opgørelsen af de 25 gange. Hvis en bil tages med hjem – eksempelvis fordi medarbejderen skal på kursus i de efterfølgende dage, og der hver dag køres mellem kursusstedet (midlertidigt arbejdssted) og bopælen – tæller det kun én gang ved opgørelsen af de 25 gange. Når der køres tilbage til arbejdsgiverens adresse fra bopælen efter endt kursus, tæller det én gang mere ved opgørelsen af de 25 gange.

Overskrides de 25 gange, udløser det beskatning af værdi af fri bil i den periode, hvor medarbejderen har haft rådighed over bilen til privat brug.

Tilkaldevagt

Medarbejdere, som har tilkaldevagt fra bopælen og tager firmabilen med hjem, fordi bilen skal bruges i forbindelse med tilkald, skal ikke beskattes af værdi af fri bil, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • Vagtordningen omfatter mindst ét arbejdssted ud over virksomhedens faste adresse.
 • Der er en reel risiko for tilkald.
 • Rådighedspligten skal være reel, hvilket vil sige, at medarbejderen skal have mulighed for og pligt til at møde på arbejde i rådighedsperioden.
  • En telefonkæde, hvor medarbejderen blot kan lade mødepligten overgå til den næste i kæden, udgør ikke en reel rådighedspligt. Den ansatte skal være pålagt reelle begrænsninger i privatlivet i rådighedsperioden.
 • Firmabilen må kun tages med hjem på de dage, hvor medarbejderen reelt er på vagt og dermed kan tilkaldes. 
  • Vagtordninger af permanent karakter accepteres ikke. 

Kundeopsøgende aktiviteter

Medarbejdere med kundeopsøgende aktiviteter er personer, der kører ud til såvel nye som gamle kunder for at sælge varer eller tjenesteydelser. Kørsel mellem bopæl og den faste arbejdsplads er ikke privat kørsel for medarbejdere med kundeopsøgende aktiviteter, hvis denne kørsel højst sker én gang om ugen. Det er naturligvis en forudsætning, at firmabilen ikke i øvrigt er stillet til rådighed for privat kørsel.

Kørsel fra en kunde til den faste arbejdsplads og derefter ud til en anden kunde er kørsel mellem arbejdspladser, som er erhvervsmæssig kørsel. Det er derfor muligt at komme på den faste arbejdsplads flere gange om ugen, hvis blot kørslen ikke sker direkte mellem den faste arbejdsplads og bopælen eller omvendt mere end én gang om ugen.

Denne personkreds kan alternativt vælge 60-dages-reglen.

Chauffører

Chauffører kan begynde og slutte det daglige arbejde med at køre til og fra bopælen, uden at det medfører beskatning af værdi af fri bil. Der må ikke være tale om et tilfældigt chaufførarbejde for virksomheden eller et chaufførarbejde, der er en sekundær opgave i forhold til medarbejderens øvrige arbejdsopgaver.

Uanset chaufførjobbet ikke er medarbejderens primære arbejdsopgave, er der ikke grundlag for at gennemføre beskatning af værdi af fri bil, hvis chaufføren dagligt har pligt til at samle kolleger op ved kørsel til og fra en arbejdsplads. Det er i sådanne situationer en forudsætning for at undgå beskatning, at:

 • Bilen ikke bruges privat
 • Der underskrives en erklæring om, at bilen ikke må bruges privat
 • Der føres kørebog med dagligt kilometerregnskab

Det samme gør sig gældende, hvis en medarbejder af sin arbejdsgiver er blevet pålagt at transportere de øvrige deltagere til et kursus eller lignende.

Splitleasing / deleleasing

Splitleasingkonceptet kombinerer privat- og erhvervsleasing i et og samme produkt. Splitleasing – også kaldet deleleasing – er en fuldt ud legal leasingform, som efterhånden er meget udbredt i Danmark. Forudsat at betingelserne herfor er opfyldt, udgør splitleasingkonceptet en undtagelse til reglerne om beskatning af værdi af fri bil.

Splitleasing er en særlig ordning, hvor arbejdsgiveren og medarbejderen hver for sig indgår en separat aftale med et leasingselskab om at lease den samme bil. Ordningen indebærer, at arbejdsgiveren og medarbejderen hver især betaler præcis den del af de samlede omkostninger, som vedrører deres respektive andel af bilens kørsel, og at de hver især hæfter økonomisk over for leasingselskabet. Dette medfører samtidig, at medarbejderen ikke skal beskattes af værdi af fri bil, eftersom medarbejderen selv betaler sin private andel af de samlede leasingomkostninger og dermed selv bærer den økonomiske risiko ved splitleasingordningen.

For nogle – men bestemt ikke alle – kan splitleasing være et fornuftigt og fordelagtigt alternativ til firmabil eller egen bil.
Du kan læse mere om splitleasing / deleleasing her.

Kontakt FALK HANSEN advokater

Vi har hos FALK HANSEN advokater stor erfaring med at føre – og vigtigst af alt at vinde – sager omkring beskatning af værdi af fri bil. Vi har i denne sammenhæng erfaret, at det er afgørende for sagens udfald, at den håndteres korrekt og professionelt fra starten af. Vi foreslår derfor, at du kontakter FALK HANSEN advokater med det samme, hvis du har modtaget noget fra Skattestyrelsen vedrørende beskatning af værdi af fri bil eller lignende.

Vi gør opmærksom på, at Skattestyrelsen i stigende grad rejser afledte straffesager i kølvandet på sager omkring beskatning af værdi af fri bil, særligt hvis der er tale om en hovedaktionær eller hovedanpartshaver. FALK HANSEN advokater har en ganske betydelig erfaring med at føre afledte straffesager, hvorfor vi også kan bistå dig i relation dertil.