PERSONALEGODER – FRI HELÅRSBOLIG, FRI SOMMERBOLIG, FRI BIL, FRI LYSTBÅD, FRI JAGT MV.

FALK HANSEN advokater har stor erfaring og succes med at føre sager om beskatning af personalegoder. Har skattemyndighederne rejst en sag mod dig som medarbejder eller arbejdsgiver som følge af en aftale om et personalegode, så foretager FALK HANSEN advokater gerne en gratis vurdering af din sag med fokus på, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at påklage afgørelsen.

Beskatning af personalegoder

En medarbejder er som udgangspunkt skattepligtig af de goder, der modtages som led i dennes ansættelsesforhold. Reglerne om beskatning af personalegoder gælder tilsvarende for goder, der ydes til medarbejderens familie eller pårørende. Skattepligtige personalegoder, der tilfalder medarbejderens familie, skal medtages i opgørelsen over medarbejderens skattepligtige indkomst.  

De økonomiske konsekvenser ved forkert skattemæssig behandling kan være betydelige for både arbejdsgiveren og medarbejderen. Arbejdsgiveren er i relation til visse goder forpligtet til at føre kontrol med, at der alene foretages erhvervsmæssig benyttelse, hvis medarbejderen skal undgå beskatning. I tilfælde hvor kontrollen ikke er ført eller på anden vis kan dokumenteres, risikerer medarbejderen således at blive beskattet, ligesom arbejdsgiveren hæfter for den manglende indeholdelse af A-skat mv.   

Det er i praksis særligt goder af større økonomisk værdi, som f.eks. fri bolig, fri bil, fri jagt og fri lystbåd, der er og har været i Skattestyrelsens søgelys. Den skattemæssige behandling af netop disse goder vil derfor kort blive beskrevet i det følgende.

Personalegoder – Falk Hansen Advokater

Beskatning af fri helårsbolig

Hvis en arbejdsgiver stiller en helårsbolig til rådighed for en medarbejder, er værdien heraf skattepligtig. Det skattepligtige beløb er markedslejen. Betaler medarbejderen en husleje, der er mindre end markedslejen, er differencen skattepligtig. Reglerne gælder, uanset om boligen er beliggende her i landet eller i udlandet.

Hvis arbejdsgiveren lejer boligen af en uafhængig tredjemand, er markedslejen den leje, som arbejdsgiveren betaler. Ejer arbejdsgiveren derimod selv boligen, er markedslejen den leje, som boligen kan udlejes til på det frie marked.

I de tilfælde, hvor arbejdsgiveren betaler for udgifter, der normalt afholdes af lejer, som f.eks. el, vand og varme, skal medarbejderen også beskattes heraf. Det skattepligtige beløb er i denne sammenhæng arbejdsgiverens faktiske udgifter.

Arbejdsgiverbetalt bolig er imidlertid ikke skattepligtigt for en medarbejder, der opfylder betingelserne om at være på rejse. I skattemæssig henseende omfatter en rejse følgende to situationer:

  • Medarbejderen opholder sig på et midlertidigt arbejdssted, og på grund af afstanden mellem den sædvanlige bopæl og det midlertidige arbejdssted er det ikke muligt at overnatte hjemme.
  • Arbejdsgiveren udsender medarbejderen til et midlertidigt arbejdssted, og medarbejderen har ikke mulighed for at overnatte på den sædvanlige bopæl.

Det bemærkes, at der gælder særlige regler for hovedaktionærer/hovedanpartshavere og andre personer med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform. Kontakt FALK HANSEN advokater, hvis du har spørgsmål i relation hertil.

Beskatning af fri sommerbolig

Hvis arbejdsgiveren stiller en sommerbolig til rådighed for en medarbejder, og betaler medarbejderen ikke fuldt vederlag herfor, er der tale om et skattepligtigt personalegode. Det samme gør sig gældende, såfremt sommerboligen stilles til rådighed af en feriefond eller lignende, hvori arbejdsgiveren her en væsentlig medindflydelse, eller som arbejdsgiveren på anden vis har ydet tilskud til.

Ved en sommerbolig forstås enhver form for bolig, der har karakter af en fritidsbolig, herunder sommerhuse, ferielejligheder og lignende.

Den skattepligtige værdi af en fri sommerbolig udgør en procentdel af den pågældende boligs værdi pr. uge afhængig af, på hvilken årstid boligen benyttes. For ugerne 22-34 (højsæsonen) udgør det skattepligtige beløb pr. uge 0,5 % af ejendomsværdien. For årets øvrige uger (lavsæsonen) er procentsatsen 0,25 % pr. uge.

For hovedaktionærer/hovedanpartshavere gælder en formodningsregel, der betyder, at aktionæren/anpartshaveren skal beskattes af rådigheden. Formodningsreglen har den konsekvens, at den årlige beskatning udgør 16,25 % af boligens ejendomsværdi.

Har sommerboligen været stillet til rådighed eller udlejet, sker der i praksis en reduktion af beskatningen. Dette gælder dog ikke, hvis boligen har været stillet til rådighed for andre personer med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform eller til nærtstående som f.eks. børn, børnebørn og forældre.

Beskatning af fri bil

Hvis arbejdsgiveren stiller en bil til rådighed, som den ansatte kan bruge privat, er der som hovedregel tale om et skattepligtigt personalegode i form af fri bil. Det er selve rådigheden over denne firmabil, der efter skematiske regler beskattes. Rådigheden skal dog omfatte privat kørsel. Kørsel for firmaet i firmabilen, der udelukkende er erhvervsmæssig, beskattes ikke.

Læs mere om beskatning af værdi af fri bil her.

Beskatning af fri lystbåd

Ved lystbåd forstås enhver form for båd, der kan anvendes i fritidsøjemed. Den skattepligtige værdi af fri lystbåd ansættes til 2 % pr. uge beregnet af bådens anskaffelsessum, inklusive moms og leveringsomkostninger. Har arbejdsgiveren leaset eller lejet båden, beskattes medarbejderen af den pris, som arbejdsgiveren skulle have betalt, hvis han havde købt båden.

Værdiansættelsen på de 2 % pr. uge forudsætter, at arbejdsgiveren betaler samtlige udgifter vedrørende lystbåden, herunder også for lystbådens faste plads i havnen. Stilles en lystbåd til rådighed som personalegode i mindre end en uge, foretages en forholdsmæssig fordeling af den skattepligtige værdi, men således at der sker en værdiansættelse for mindst ét døgn.

Der eksisterer en formodningsregel for hovedaktionærer/hovedanpartshavere, der som led i et ansættelsesforhold får stillet en lystbåd til rådighed som personalegode, idet disse personer anses for at have lystbåden til rådighed hele året. Denne formodningsregel gælder tilsvarende for direktører, der har bestemmende indflydelse på egen aflønning.

Det er hovedaktionæren / hovedanpartshaveren m.fl., der skal godtgøre, at vedkommende ikke råder over lystbåden privat. Formodningsreglen medfører, at der årligt skal ske beskatning af en markedsværdi på 2 % pr. uge af bådens anskaffelsessum, inklusive moms og levering. Dette svarer på årsbasis til et beskatningsgrundlag på 104 % af bådens anskaffelsessum mv.

Beregningen af den skattemæssige værdi for hovedaktionærer/hovedanpartshavere m.fl. tager ikke hensyn til, at lystbåde typisk er lagt på land i vintermånederne. Er lystbåden derimod udlånt, lejet ud til andre eller stillet til rådighed for andre medarbejdere, gives der et forholdsmæssigt nedslag i den skattemæssige værdi. “Andre” eller ”andre medarbejdere” må dog ikke være nærtstående personer som f.eks. hovedaktionæren/hovedanpartshaverens børn, børnebørn, forældre eller bedsteforældre.

Formodningsreglen finder ikke anvendelse, hvis der enten er tale om en personalelystbåd, eller hvis selskabet, hvor hovedaktionæren/hovedanpartshaveren m.fl. er ansat, primært producerer og afsætter lystbåde eller dele til lystbåde. Ved en personalelystbåd forstås en båd, der anvendes af andre medarbejdere – dog ikke andre med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform eller nærtstående – i minimum 13 uger om året, hvoraf mindst 8 af disse uger skal ligge i højsæsonen, dvs. ugerne 22-34.

Hvis betingelserne for bortfald af formodningsreglen er til stede, sker beskatningen af hovedaktionæren/hovedanpartshaveren m.fl. på samme måde som for enhver anden medarbejder, dvs. på baggrund af den faktiske benyttelse.

Beskatning af fri jagt

Hvis en medarbejder får adgang til en jagtret, som led i sit ansættelsesforhold, er medarbejderen som udgangspunkt skattepligtig af dette personalegode. Beskatningen sker på grundlag af markedsværdien af jagtretten.

Skattestyrelsens indgangsvinkel har længe været sådan, at jagt skal kvalificeres som en fritidsfornøjelse, da deltagelse heri bl.a. kræver erhvervelse af jagttegn samt anskaffelse af udstyr. Landsskatteretten har imidlertid i en række nyere afgørelser fastslået, at personer, der deltager i en jagt, hvor deltagelsen har en konkret og direkte erhvervsmæssig sammenhæng, kan deltage uden skattemæssige konsekvenser. Det kan af Landsskatterettens afgørelser udledes, at denne skattefrihed er betinget af:

  • at der kan påvise en direkte, erhvervsmæssig interesse i deltagelsen,
  • at de øvrige deltagere er eksisterende eller potentielle forretningsforbindelser,
  • at omkostningerne ud fra en samlet vurdering kan anses for proportionale, samt
  • at jagtens varighed ikke overstiger en enkelt dag.

Undtaget fra skattepligten er endvidere medarbejdere, der som en del af deres ansættelsesforhold udfører eller deltager i jagtaktiviteter, hvormed menes, at jagten er en del af medarbejderens sædvanlige arbejdsfunktioner.

Har medarbejderen adgang til jagt på arbejdsgiverens arealer uden for normal arbejdstid, er dette som udgangspunkt et skattepligtigt personalegode. Modtager medarbejderen et eventuelt jagtudbytte, som ikke er omfattet af jagtretten, skal der ske en særskilt beskatning heraf svarende til markedsværdien.

Kontakt FALK HANSEN advokater

Er du i tvivl om den skatteretlige kvalifikation og/eller behandling af et personalegode, så bistår FALK HANSEN advokater gerne med fastlæggelsen heraf. Vi bistår ligeledes med udarbejdelse og indhentelse af bindende svar fra Skattestyrelsen, såfremt dette viser sig at være mest hensigtsmæssigt i dit tilfælde.

Hvis Skattestyrelsen allerede har rejst en sag mod dig som medarbejder eller arbejdsgiver som følge af en aftale om et personalegode, så foretager FALK HANSEN advokater gerne en gratis vurdering af din sag med fokus på, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at påklage afgørelsen.