Vundne sager

FALK HANSEN Advokater

Udpluk af vundne sager

Advokat Christian Falk Hansen og FALK HANSEN advokater har gennem de seneste 20 år opnået medhold i en lang række sager ved Landsskatteretten og domstolene.

Nedenfor kan læses nærmere om udvalgte vundne sager.

Leasing – Ingen hæftelse for registreringsafgift

Retten i Holstebro har ved dom afsagt den 15. maj 2024 givet fuldt medhold i en sag, der handlede om, hvorvidt vores klient hæftede for fuld registreringsafgift i forhold til en BMW 645Ci Coupé, som han havde leaset efter reglerne om forholdsmæssig betaling af registreringsafgift (flexleasing).

læs mere
Principiel sag – registreringsafgift på demobiler

Vi har ved Vestre Landsrets dom af den 21. november 2023 opnået medhold i, at vores klient var berettiget til at afgiftsberigtige de omhandlende 81 demobiler til mindstebeskatningsprisen, hvorved klienten fik nedsat sit afgiftstilsvar med 2.654.708 kr.

læs mere
Medhold ved byretten – ingen beskatning ved salg fra privat vinsamling

Efter et længere sagsforløb gav Retten på Frederiksberg os medhold i, at min klient ikke kunne anses for at have drevet erhvervsmæssig virksomhed med salg af vin i 2014, og at salget dermed ikke var skatte- og momspligtigt. Denne retsstilling er kærkommen for de efterhånden mange danskere, som har opbygget ikke ubetydelige private vinsamlinger, og som af og til sælger ud af samlingen.

læs mere
Næringsvirksomhed – salg af ejendomme

Ved landsretten opnåede vi overvejende medhold i en sag omkring næringsvirksomhed med køb og salg af samlet 10 ejendomme, idet der alene blev gennemført beskatning for så vidt angik 2 af de 10 ejendomme.

læs mere
Beskatning af fri bil – firmabil på gule plader

Efter mere end 7 års tovtrækkeri nåede landsretten i 2017 endelig frem til, at SKAT ikke har godtgjort, at vores klient havde benyttet bilen til privat brug, og at transporten af barnesædet konkret var af helt underordnet betydning.

læs mere
Skattefri befordringsgodtgørelse – genoptagelse

Retten fandt det efter en konkret vurdering bevist, at betingelserne for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse var opfyldt i de omtvistede indkomstår, og vores klient fik herefter nedsat skatteansættelserne for 2014 og 2015 med henholdsvis 74.600 kr. og 79.681 kr.

læs mere
Kraftvarmeværk – ej handlet groft uagtsomt

Efter næsten 7 års sagsbehandling ved Skatteankestyrelsen fik vi medhold ved Landsskatteretten i en principiel sag for et kraftvarmeværk. SKAT mente ellers, at kraftvarmeværket skulle tilbagebetale ca. 2,9 mio. kr. i afgiftsgodtgørelse for perioden 2008–2015.

læs mere
Rette indkomstmodtager – omgørelse

Sagen vedrørte en skatteyder, som drev konsulentvirksomhed i selskabsform. Landsretten fandt, at skatteyderen – og ikke dennes selskab A ApS – var rette indkomstmodtager af indkomst fra managementaftaler, som A ApS havde indgået med et selskab, der producerede motorer.

læs mere
Fri bil – specialindrettet køretøj

Sagen drejede sig om, hvorvidt skatteyderen skulle beskattes af værdien af fri bil. Ud fra en konkret vurdering fandt Landsretten, at den i sagen omhandlede bil udgjorde et såkaldt specialindrettet køretøj, der ikke var egnet til privat kørsel

læs mere