Falk Hansen Advokater

SPECIALER

Skatter og afgifter fylder en ganske stor del af hverdagen for både privatpersoner, erhvervsvirksomheder og rådgivere. Både som privatperson, virksomhedsejer eller professionel rådgiver kan der opstå problemstillinger af skatte- og afgiftsmæssig karakter, som kræver involvering af de juridiske kompetencer, der besiddes af en skatteadvokat. Hos FALK HANSEN advokater håndterer vi alle former for skatte- og afgiftsretlige forhold.

Vi er stærkt specialiserede inden for følgende specialer. Læs mere og se, hvordan vi kan hjælpe dig.

AKTIEAVANCEBESKATNING

Aktieavanceskat er den skat, man betaler af gevinster og tab ved afståelse af aktier. Aktieavance/tab bliver beskattet som aktieindkomst. Når en person eller et selskab og andre skattepligtige enheder ejer aktier og andre værdipapirer omfattet af aktieavancebeskatningsloven, er udgangspunktet, at der sker beskatning både af det løbende afkast (udbytte) og ved afståelse.

LÆS MERE HER >>

ARBEJDSUDLEJE OG SAGER OM HÆFTELSE FOR A-SKAT MV.

Spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger arbejdsudleje med de deraf følgende skattemæssige konsekvenser aktualiseres, når en udenlandsk arbejdstager, der har bevaret sit ansættelsesforhold til sin udenlandske arbejdsgiver, udfører arbejde for en dansk virksomhed. I et sådant tilfælde kan der afhængigt af de konkrete omstændigheder være tale om såkaldt arbejdsudleje, hvorved den danske virksomhed bliver forpligtet til at indeholde arbejdsudlejeskat og arbejdsmarkedsbidrag.

LÆS MERE HER >>

AKTIONÆRLÅN

Driver du virksomhed via et selskab, skal du være opmærksom på den særlige skattemæssige behandling af aktionærlån, der blev indført med virkning pr. 14. august 2012 i henhold til ligningslovens § 16 E. Der blev med lovændringen indført beskatning ved optagelse af aktionærlån, idet aktionærlånene dermed skattemæssigt sidestilles med løn eller udbytte. Det betyder i praksis, at hvis man som hovedaktionær hæver et beløb, skal der straks ske beskatning heraf.

LÆS MERE HER >>

BEFORDRINGSFRADRAG OG KØRSELSGODTGØRELSE

Lønmodtagere og erhvervsdrivende har mulighed for at få udbetalt kørselsgodtgørelse eller få befordringsfradrag for kørsel.

LÆS MERE HER >>

FAMILIELÅN, GAVER OG KONTANTINDSÆTTELSER

Familielån og pengegaver er meget udbredt, da det blandt andet er lovlige måder at undgå at betale boafgift. Skattestyrelsen kan kræve dokumentation for de bagvedliggende dispositioner, når de konstaterer overførsler eller kontantindsættelser på private bankkonti, med henblik på at sikre korrekt beskatning og for at hindre hvidvask.

LÆS MERE HER >>

formelle fejl begået af skattemyndighederne

Når Skattestyrelsen eller Motorstyrelsen træffer en afgørelse overfor en borger eller en virksomhed, har de pligt til at overholde de forvaltningsretlige krav til behørig sagsbehandling i forvaltningsloven og skatteforvaltningsloven. Det sker ikke sjældent, at skattemyndighederne overtræder de gældende sagsbehandlingsregler, og FALK HANSEN advokater har gennem de seneste 20 år opnået medhold i en række sager, hvor afgørelser er kendt ugyldige grundet sagsbehandlingsfejl.

LÆS MERE HER >>

FORSKERSKATTEORDNINGEN

Udenlandske forskere og udenlandske højtlønnede medarbejdere kan under visse betingelser vælge at betale en bruttoskat på 27 % + AM-bidrag i syv år. Det er virksomheden og den ansattes ansvar, at alle betingelserne for beskatning efter forskerskatteordningen løbende er opfyldt. Skattestyrelsen kan til enhver tid efterprøve, om betingelserne er opfyldt.

LÆS MERE HER >>

FORÆLDELSE AF SKATTEKRAV MV.

Hvis et skattekrav er blevet forældet, betyder det, at Skattestyrelsen ikke længere kan kræve skattekravet betalt, og skyldneren ”slipper” dermed for at betale. Skattekrav forældes som udgangspunkt efter 3 år, men der er flere væsentlige undtagelser. Reglerne om forældelse af skattekrav findes i forældelsesloven. Forældelsesreglerne fungerer i samspil med skatteforvaltningslovens frist- og forældelsesregler.

LÆS MERE HER >>

FIRMALEASING OG SPLITLEASING

FALK HANSEN advokater har stor erfaring og succes med at føre sager omkring beskatning af værdi af fri bil, herunder også deraf afledte straffesager, som Skattestyrelsen i stigende grad rejer i kølvandet på sådanne sager. Har Motorstyrelsen og/eller Skattestyrelsen rejst en sag over for dig eller dit selskab, er du meget velkommen til at kontakte os for en gratis og uforpligtende vurdering af sagen.

LÆS MERE HER >>

HOVEDAKTIONÆRER - MASKERET UDBYTTE

Betegnelsen maskeret udbytte dækker over overførsler mellem et selskab og en hovedaktionær, der reelt er udbytte, men som ved maskering gives en anden retlig form, således at overførslerne formelt fremtræder som andre overførsler, der er fradragsberettigede i selskabet og ikke skattepligtige hos aktionæren. Det klassiske eksempel er et selskabs overdragelse af en ejendom eller en bil til hovedaktionæren til underpris.

LÆS MERE HER >>

Genoptagelse af skat, moms og afgifter

Både borgere, virksomheder og Skattestyrelsen har mulighed for at få genoptaget en skatte- og/eller momsansættelse, inden for en række nærmere fastsatte frister.

LÆS MERE HER >>

ERHVERVSVIRKSOMHED ELLER HOBBYVIRKSOMHED?

Selvstændig erhvervsvirksomhed er kendetegnet ved, at der for egen regning og risiko udøves en virksomhed af økonomisk karakter, med det formål at opnå et økonomisk overskud. Hobbyvirksomhed er kendetegnet ved, at virksomheden typisk er et udslag af en personlig interesse (hobby), og hvor ejeren ofte selv deltager i virksomheden.

LÆS MERE HER >>

K/S-INVESTERINGER

Det er fortsat meget udbredt, at ejendomsinvesteringsprojekter udbydes som en K/S-investering.

En K/S-investering er en investering i et kommanditselskab. Et K/S er en traditionel selskabsform, hvor flere fysiske eller juridiske personer kan gå sammen og drive erhvervsmæssig virksomhed, herunder eksempelvis foretage ejendomsinvesteringer. Antallet af deltagere er ubegrænset, men for at kunne benytte virksomhedsskatteordningen, kan der maksimalt være 10 deltagere i et K/S.

LÆS MERE HER >>

REGISTRERINGSAFGIFT OG LEASING AF MOTORKØRETØJER

Leasing af motorkøretøjer, herunder betaling af registreringsafgift, har længe været et emne, som ikke alene har vakt offentlighedens interesse, men som også har været på den politiske dagsorden. De offentlige myndigheder, herunder således også Motorstyrelsen, har derfor i de seneste år øget kontrollen på området, hvilket FALK HANSEN advokater har erfaret gennem en stadig stigende sagstilgang på dette område. Motorstyrelsen rejser i flere tilfælde både sager over for bilforhandlere, leasingselskaber og privatpersoner, da der i forhold til betaling af korrekt registreringsafgift gælder særlige regler om solidarisk hæftelse.

LÆS MERE HER >>

PERSONALEGODER - FRI HELÅRSBOLIG, FRI SOMMERBOLIG, FRI BIL, FRI LYSTBÅD, FRI JAGT MV.

Personalegoder er reelt løn, der blot udbetales i naturalier. Udgangspunktet er derfor, at personalegoder beskattes med et beløb svarende til markedsværdien. Det vil med andre ord sige med det beløb, som det koster medarbejderen at erhverve eller leje et tilsvarende gode. Dette udgangspunkt fraviges dog for en række personalegoder, hvilket følger af henholdsvis lovgivning og praksis.

LÆS MERE HER >>

OMGØRELSE AF AFGØRELSER OG SELVANGIVELSESOMVALG

Omgørelse vedrører de tilfælde, hvor en borger eller virksomhed beskattes på grundlag af en privatretlig disposition, der har utilsigtede skattemæssige virkninger, som er væsentlige og uhensigtsmæssige. Selvangivelsesomvalg finder anvendelse, når der foretages en ændring af et valg på selvangivelsen, og der ikke er tale om ændring af en bagvedliggende civilretlig disposition.

LÆS MERE HER >>

OMSTRUKTURERING AF SELSKABER

Hver eneste dag gennemføres i Danmark et stort antal af omstruktureringer af danske virksomheder. En omstrukturering har med juridiske briller en række selskabsretlige konsekvenser – men de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser spiller også en meget stor rolle. I mange tilfælde vil man forsøge at gennemføre en omstrukturering skattefrit, eller i hvert fald til lavest mulig beskatning.

LÆS MERE HER >>

PROJEKT MONEY TRANSFER

Skattestyrelsen har siden 2009 kontrolleret pengeoverførsler til og fra udlandet med henblik på at afdække, om de overførte beløb er beskattet korrekt. Kontrollen er samtidig et centralt element i Skattestyrelsens indsats mod skattely. Oplysningerne, som Skattestyrelsen indhenter fra pengeinstitutterne, udgør grundlaget i Skattestyrelsens såkaldte projekt ”Money Transfer”.

LÆS MERE HER >>

SKØNSMÆSSIG FORHØJELSE AF SKAT OG MOMS

Skattestyrelsen kan foretage en skønsmæssig ansættelse af din indkomst og din moms, hvis du som person eller virksomhed ikke selvangiver ved indkomstårets afslutning, eller hvis Skattestyrelsen er uenig i det, der er selvangivet.

LÆS MERE HER >>

SALG AF FAST EJENDOM "PARCELHUSREGLEN"

Efter den såkaldte parcelhusregel kan du sælge dit hus eller din lejlighed skattefrit, hvis ejendommen har tjent til bolig for dig som ejer. Skattestyrelsen stiller dog krav om, at du kan sandsynliggøre, at der ikke blot har været tale om en ”proforma-indflytning”, men at boligen har tjent som egentlig, fast og varig bopæl for dig.

LÆS MERE HER >>

TIL- OG FRAFLYTNING (SUBJEKTIV SKATTEPLIGT)

Når du flytter til eller fra Danmark, kan der ske væsentlige ændringer i din skattepligt.

LÆS MERE HER >>

TOLD OG PUNKTAFGIFTER

Hvis du eller din virksomhed importerer varer fra udlandet, er det væsentligt at være opmærksom på toldbestemmelserne og reglerne om punktafgifter.

LÆS MERE HER >>

FALK HANSEN ADVOKATER

AKTIEAVANCEBESKATNING

Aktieavanceskat er den skat, man betaler af gevinster og tab ved afståelse af aktier. Aktieavance/tab bliver beskattet som aktieindkomst. Når en person eller et selskab og andre skattepligtige enheder ejer aktier og andre værdipapirer omfattet af aktieavancebeskatningsloven, er udgangspunktet, at der sker beskatning både af det løbende afkast (udbytte) og ved afståelse.

LÆS MERE HER >>

ARBEJDSUDLEJE OG SAGER OM HÆFTELSE FOR A-SKAT MV.

Spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger arbejdsudleje med de deraf følgende skattemæssige konsekvenser aktualiseres, når en udenlandsk arbejdstager, der har bevaret sit ansættelsesforhold til sin udenlandske arbejdsgiver, udfører arbejde for en dansk virksomhed. I et sådant tilfælde kan der afhængigt af de konkrete omstændigheder være tale om såkaldt arbejdsudleje, hvorved den danske virksomhed bliver forpligtet til at indeholde arbejdsudlejeskat og arbejdsmarkedsbidrag.

LÆS MERE HER >>

AKTIONÆRLÅN

Driver du virksomhed via et selskab, skal du være opmærksom på den særlige skattemæssige behandling af aktionærlån, der blev indført med virkning pr. 14. august 2012 i henhold til ligningslovens § 16 E. Der blev med lovændringen indført beskatning ved optagelse af aktionærlån, idet aktionærlånene dermed skattemæssigt sidestilles med løn eller udbytte. Det betyder i praksis, at hvis man som hovedaktionær hæver et beløb, skal der straks ske beskatning heraf.

LÆS MERE HER >>

BEFORDRINGSFRADRAG OG KØRSELSGODTGØRELSE

Lønmodtagere og erhvervsdrivende har mulighed for at få udbetalt kørselsgodtgørelse eller få befordringsfradrag for kørsel.

LÆS MERE HER >>

FAMILIELÅN, GAVER OG KONTANTINDSÆTTELSER

Familielån og pengegaver er meget udbredt, da det blandt andet er lovlige måder at undgå at betale boafgift. Skattestyrelsen kan kræve dokumentation for de bagvedliggende dispositioner, når de konstaterer overførsler eller kontantindsættelser på private bankkonti, med henblik på at sikre korrekt beskatning og for at hindre hvidvask.

LÆS MERE HER >>

formelle fejl begået af skattemyndighederne

Når Skattestyrelsen eller Motorstyrelsen træffer en afgørelse overfor en borger eller en virksomhed, har de pligt til at overholde de forvaltningsretlige krav til behørig sagsbehandling i forvaltningsloven og skatteforvaltningsloven. Det sker ikke sjældent, at skattemyndighederne overtræder de gældende sagsbehandlingsregler, og FALK HANSEN advokater har gennem de seneste 20 år opnået medhold i en række sager, hvor afgørelser er kendt ugyldige grundet sagsbehandlingsfejl.

LÆS MERE HER >>

FORSKERSKATTEORDNINGEN

Udenlandske forskere og udenlandske højtlønnede medarbejdere kan under visse betingelser vælge at betale en bruttoskat på 27 % + AM-bidrag i syv år. Det er virksomheden og den ansattes ansvar, at alle betingelserne for beskatning efter forskerskatteordningen løbende er opfyldt. Skattestyrelsen kan til enhver tid efterprøve, om betingelserne er opfyldt.

LÆS MERE HER >>

FORÆLDELSE AF SKATTEKRAV MV.

Hvis et skattekrav er blevet forældet, betyder det, at Skattestyrelsen ikke længere kan kræve skattekravet betalt, og skyldneren ”slipper” dermed for at betale. Skattekrav forældes som udgangspunkt efter 3 år, men der er flere væsentlige undtagelser. Reglerne om forældelse af skattekrav findes i forældelsesloven. Forældelsesreglerne fungerer i samspil med skatteforvaltningslovens frist- og forældelsesregler.

LÆS MERE HER >>

FIRMALEASING OG SPLITLEASING

FALK HANSEN advokater har stor erfaring og succes med at føre sager omkring beskatning af værdi af fri bil, herunder også deraf afledte straffesager, som Skattestyrelsen i stigende grad rejer i kølvandet på sådanne sager. Har Motorstyrelsen og/eller Skattestyrelsen rejst en sag over for dig eller dit selskab, er du meget velkommen til at kontakte os for en gratis og uforpligtende vurdering af sagen.

LÆS MERE HER >>

HOVEDAKTIONÆRER - MASKERET UDBYTTE

Betegnelsen maskeret udbytte dækker over overførsler mellem et selskab og en hovedaktionær, der reelt er udbytte, men som ved maskering gives en anden retlig form, således at overførslerne formelt fremtræder som andre overførsler, der er fradragsberettigede i selskabet og ikke skattepligtige hos aktionæren. Det klassiske eksempel er et selskabs overdragelse af en ejendom eller en bil til hovedaktionæren til underpris.

LÆS MERE HER >>

Genoptagelse af skat, moms og afgifter

Både borgere, virksomheder og Skattestyrelsen har mulighed for at få genoptaget en skatte- og/eller momsansættelse, inden for en række nærmere fastsatte frister.

LÆS MERE HER >>

ERHVERVSVIRKSOMHED ELLER HOBBYVIRKSOMHED?

Selvstændig erhvervsvirksomhed er kendetegnet ved, at der for egen regning og risiko udøves en virksomhed af økonomisk karakter, med det formål at opnå et økonomisk overskud. Hobbyvirksomhed er kendetegnet ved, at virksomheden typisk er et udslag af en personlig interesse (hobby), og hvor ejeren ofte selv deltager i virksomheden.

LÆS MERE HER >>

K/S-INVESTERINGER

Det er fortsat meget udbredt, at ejendomsinvesteringsprojekter udbydes som en K/S-investering.

En K/S-investering er en investering i et kommanditselskab. Et K/S er en traditionel selskabsform, hvor flere fysiske eller juridiske personer kan gå sammen og drive erhvervsmæssig virksomhed, herunder eksempelvis foretage ejendomsinvesteringer. Antallet af deltagere er ubegrænset, men for at kunne benytte virksomhedsskatteordningen, kan der maksimalt være 10 deltagere i et K/S.

LÆS MERE HER >>

REGISTRERINGSAFGIFT OG LEASING AF MOTORKØRETØJER

Leasing af motorkøretøjer, herunder betaling af registreringsafgift, har længe været et emne, som ikke alene har vakt offentlighedens interesse, men som også har været på den politiske dagsorden. De offentlige myndigheder, herunder således også Motorstyrelsen, har derfor i de seneste år øget kontrollen på området, hvilket FALK HANSEN advokater har erfaret gennem en stadig stigende sagstilgang på dette område. Motorstyrelsen rejser i flere tilfælde både sager over for bilforhandlere, leasingselskaber og privatpersoner, da der i forhold til betaling af korrekt registreringsafgift gælder særlige regler om solidarisk hæftelse.

LÆS MERE HER >>

PERSONALEGODER - FRI HELÅRSBOLIG, FRI SOMMERBOLIG, FRI BIL, FRI LYSTBÅD, FRI JAGT MV.

Personalegoder er reelt løn, der blot udbetales i naturalier. Udgangspunktet er derfor, at personalegoder beskattes med et beløb svarende til markedsværdien. Det vil med andre ord sige med det beløb, som det koster medarbejderen at erhverve eller leje et tilsvarende gode. Dette udgangspunkt fraviges dog for en række personalegoder, hvilket følger af henholdsvis lovgivning og praksis.

LÆS MERE HER >>

OMGØRELSE AF AFGØRELSER OG SELVANGIVELSESOMVALG

Omgørelse vedrører de tilfælde, hvor en borger eller virksomhed beskattes på grundlag af en privatretlig disposition, der har utilsigtede skattemæssige virkninger, som er væsentlige og uhensigtsmæssige. Selvangivelsesomvalg finder anvendelse, når der foretages en ændring af et valg på selvangivelsen, og der ikke er tale om ændring af en bagvedliggende civilretlig disposition.

LÆS MERE HER >>

OMSTRUKTURERING AF SELSKABER

Hver eneste dag gennemføres i Danmark et stort antal af omstruktureringer af danske virksomheder. En omstrukturering har med juridiske briller en række selskabsretlige konsekvenser – men de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser spiller også en meget stor rolle. I mange tilfælde vil man forsøge at gennemføre en omstrukturering skattefrit, eller i hvert fald til lavest mulig beskatning.

LÆS MERE HER >>

PROJEKT MONEY TRANSFER

Skattestyrelsen har siden 2009 kontrolleret pengeoverførsler til og fra udlandet med henblik på at afdække, om de overførte beløb er beskattet korrekt. Kontrollen er samtidig et centralt element i Skattestyrelsens indsats mod skattely. Oplysningerne, som Skattestyrelsen indhenter fra pengeinstitutterne, udgør grundlaget i Skattestyrelsens såkaldte projekt ”Money Transfer”.

LÆS MERE HER >>

SKØNSMÆSSIG FORHØJELSE AF SKAT OG MOMS

Skattestyrelsen kan foretage en skønsmæssig ansættelse af din indkomst og din moms, hvis du som person eller virksomhed ikke selvangiver ved indkomstårets afslutning, eller hvis Skattestyrelsen er uenig i det, der er selvangivet.

LÆS MERE HER >>

SALG AF FAST EJENDOM "PARCELHUSREGLEN"

Efter den såkaldte parcelhusregel kan du sælge dit hus eller din lejlighed skattefrit, hvis ejendommen har tjent til bolig for dig som ejer. Skattestyrelsen stiller dog krav om, at du kan sandsynliggøre, at der ikke blot har været tale om en ”proforma-indflytning”, men at boligen har tjent som egentlig, fast og varig bopæl for dig.

LÆS MERE HER >>

TIL- OG FRAFLYTNING (SUBJEKTIV SKATTEPLIGT)

Når du flytter til eller fra Danmark, kan der ske væsentlige ændringer i din skattepligt.

LÆS MERE HER >>

TOLD OG PUNKTAFGIFTER

Hvis du eller din virksomhed importerer varer fra udlandet, er det væsentligt at være opmærksom på toldbestemmelserne og reglerne om punktafgifter.

LÆS MERE HER >>